از سیزده رجب و علی(ع) چه باید گفت؟!

از ترک خوردن دیوار کعبه در سیزده رجب هر ساله باید گفت یا مهمانی سه روزه ی فاطمه بنت اسد مادر پیامبر رحمت؟!

در خانه ی خدا باید گفت یا از استقبال  محمد(ص) از علی در آغوش فاطمه بنت اسد باید گفت؟!

 یا از متن دعوت ابوطالب از میهمانان برای حضور در جشن تولد علی سخن گفت؟!

حیرت، حیرت …

 یا اینگونه سوال کرد چرا پیامبر با آن عظمت در کعبه به دنیا نمی آید و این افتخار فقط و فقط منحصر علی(ع) می‌شود؟!

و تعجب آور این سوال چرا علی(ع) هرگز در بیان افتخاراتش از این حادثه سخن نمی گوید؟! 

به راستی که سوال زیاد است و اسرار این مولود بی پایان …

 چرا فاطمه بنت اسد در سیزده رجب به کعبه پناهنده می شود؟!

 چه می خواست از خدا؟!

راستی مگر زن باردار نباید آرام باشد و حرکت کمی داشته باشد؟!

 آخر طواف با این چنین زنی مگر سازگاری دارد؟!

چرا باید دیوار کعبه شکافته شود تا فاطمه بنت اسد وارد گردد مگر کعبه درب نداشت؟!

 آخر باید از باب وارد بیت شد …

چه شد؟ 

چه کرد؟ 

چرا کرد؟ 

چگونه شد که علی(ع) را باید در بین دو سجده تولد و شهادت تحلیل و تجلیل کرد؟ 

آخر «فزت و رب الکعبه» را مولا علی در کدام سجده گفت؟!

چرا باید سخن ولادت علی(ع) در داخل کعبه در خانه ها و بین زنان با بهت و تعجب در میان قریش گفتگو شود؟!

 آیا از فضایل علی(ع) یا خدمات علی(ع) یا از اسلام علوی باید گفت، یا از سخنان مولا یا رفتار یا سکوت آن حضرت ؟!

 کدام کدام کدام؟؟؟؟!!!!!

در ایام اعتکاف از کدام روش و شیوه ی عبادت آن امام باید گفت؟!

مناجات در مسجد کوفه؟!

یا گریه در خانه ی یتیم؟!

یا چهره ی خود را به آتش نزدیک کردن و چه ها گفتن …. ؟!

یا بخشیدن انگشتر به سائل در حال رکوع؟!

یا ترساندن دوستان در حال نماز  گویا سکته کرده و جان به جان آفرین تسلیم کرده !!!

یا در ایام نوروز در مورد نحوه ی پذیرایی از میهمان حضرت گفت که خودشان از میهمان پدر، و پسرش از میهمان پسر که به دستور حضرت پذیرایی می کند، تا جایگاه پدر پاس داشته شود!!

 راستی فقط به این شیوه ی مولا در این ایام دید و بازدید عمل شود، چه ها می شود؛ ولی حیف حیف که قدر مولا همچون زمان حیاتش اینک نیز ناشناخته است!!!