از کجا تا به کجا ...

در حال بررسی و منظم کردن آرشیو پوشه‌ها و‌کاغذهای مؤسسه و جلسات بودم که یک دسته سؤالات، توجهم را به خودش جلب نمود، بسته را گشوده و دیدم، سوال و جواب های نوجوانان در یکی از برنامه‌های سحاب اندیشه است، مشغول بازبینی آنها شدم، سیاق سؤالاتی که نوشته شده‌ بود خیلی جالب بودند و با سطح سؤالات امروز خیلی خیلی تفاوت داشتند، دغدغه ی نوجوان در آن سال، تشخیص رابطه ی گناه آلود با نامحرم از رابطه ی اجتماعی و عرفی در جامعه بود، که در انحاء مختلف و‌ زوایای متفاوت، سؤال شده بود، مثلاً یکی از نوجوانان چنین سؤال کرده بود:
_ خانم ببخشید اگر کسی یک مدت با پسری دوست شود و بعداً از آن کار توبه کند، آیا خدا او را می‌بخشد؟
یا سؤال شده بود:
_ اگر دختری نامحرمی را در دلش دوست داشته باشد اما اصلاً نامحرم متوجه این قضیه نباشد، گناه دارد؟ چون نامحرم یک بازیگر تلویزیونی است.
و سؤال دیگر:
_ آیا من که مرتکب چند گناه شدم، امام زمان مرا می‌بخشد و من می توانم گذشته‌ام را جبران کنم؟
و سؤالاتی از این قبیل که همه و همه نشانی از حیا و‌ حاکی از حساسیت و تلاش به گناه نکردن می‌بود.

حال اگر چنین برنامه‌ای امروز از طرف سحاب اندیشه برگزار شود به نظرتان چه نوع سؤالاتی از طرف مخاطبان به دستمان می رسد؟
_ تاثیر فضاهای مجازی
_ تاثیر محتوای فیلم های صدا و سیما
_ تاثیر رفتارهای نادرست والدین با نوجوانان
_ تاثیر عدم معرفت به مباحث دینی
و….
همه و همه در متفاوت بودن سیاق و نوع سؤالات نقش دارند.

از اینجا تا به کجا…..