بهترین هدیه در نوروز

بهار از راه رسید و نوروز، ارمغان تجدید حیات طبیعت را به انسان ارزانی می دارد هوای دلنشین نو بهار، جسم و روح را صفا می دهد که به برکت عید نوروز، صله ی ارحام و دید و بازدید در خانواده ها شروع می شود و بازار هدیه دادن ها شلوغ تر می گردد و به یمن انجام این سنت حسنه فضای جامعه معطر می گردد، چنانجه طبق روایات هدیه کینه ها را برطرف و بدخواهی ها را از دل ها بیرون می کشد و اخوت را نگهداری و باعث جلب محبت می شود؛

و حضرت علی (ع) هدیه دادن را خوش تر از صدقه می داند، به شرطی که هدیه به کار هدیه گیر بیاید و اما در این فصل هدیه دادن، لازم است که بهترین هدیه را بشناسیم.
از دیدگاه مکتب اسلام بهترین هدیه سخن حکیمانه یا موعظه است به طوری که حضرت رسول اکرم (ص) در حدیثی می فرمایند:

«بهترین هدیه و عطا، سخن حکیمانه ای است که آدمی آن را بشنود و ابتدا خود ،آن را یاد بگیرد و سپس به دیگران یاد دهد».

و در حدیث دیگری می فرمایند:

«بهترین هدیه ای که مسلمانی به برادر خود دهد کلمه ی حکمت است که خدا به واسطه ی آن بر هدایت او بیفزاید یا وی را از هلاکت و تباهی نگه دارد».
حال فکر کنیم که اگر این هدیه در صله ی ارحام و دید و بازدید ها عملی شود چه اتفاق می افتد قطعاً بهشت دنیوی ایجاد می شود.