تبلیغات با روش دعا

در مورد برخی دعاهای موجود در ایام خاص توصیه به تکرار چندین مرتبه و یا خواندن در هر روز شده است که به نوبت خود از علت‌هایی برخوردار است.


از فلسفه‌های تکرار اینچنین دعاها، می توان به چند علت اشاره کرد:
۱_ حفظ کردن و فهم بیشتر با مرور هر روز و یا چندین‌بارهٔ دعا
۲_ تبلیغات و شعاری کردن در سطح کلان با تکرار دعاها
۳_ به اجابت رساندن و از نتایج دعا بهره‌مند شدن در اثر ممارست.
توضیح اینکه، هر چقدر مطلبی بیشتر خوانده شود و بیشتر تمرکز گردد، قطعاً میزان یادگیری و فهم زوایای مختلف مطلب، افزایش خواهد یافت، و هر چقدر بیشتر توصیه به خواندن می شود، در واقع تبلیغ خداوند متعال و امامان(ع) راجع به مطلب و‌ موضوع قید شده در آن دعا است، تا برای خواننده اهمیت بیشتری یافته و از آن غفلت نکرده و از اثرات آن دعا که علت سوم بر فلسفهٔ توصیه خواندن برخی دعاها در هر روز است، بهره مند گردد.