کارگاه فاطمه شناسی از منظر القاب (۲)

لقب: ام العلوم

در مطلب شماره قبل به القابی از حضرت زهرا(س) اشاره شد که نمیتوان به سادگی و تنها با ترجمه از آنها عبور کرد، و لازم میاید که غوری در حد توان در مورد آنها انجام گیرد؛ یکی از آن القاب «ام‌العلوم» می‌باشد.

چنانچه در معانی اشاره شد از ظاهر این لقب چنین به نظر می آید که حضرت زهرا(س) به تمامی علوم بشری و غیبی، وارد بوده و تمام علوم نزد ایشان حاضر بود و این برداشت کاملاً صحیح و حقیقت این لقب است. اما در  ماورای خطبه‌ ی فدکیه حضرت زهرا(س) نکاتی است که نه تنها از گوشه هایی از این علوم پرده برمی دارد، بلکه حضرت با بیانش، تاکید به شناخت و توجه به علوم را متذکر می گردد.

حضرت در قسمتی از آن خطبه ی فصیح و بلیغ خود، رو به مردم نموده و سه سوال طرح می‌فرماید: 

⛔ فَهیهاتَ منکُم؟! چه شده بر شما؟!

⛔ و کیف بکم؟! چه می‌کنید؟!

⛔ و اَیَّ تؤفکون؟! به کجا برده می‌شوید؟!

سوال اول نشان دهنده علم ایشان به احوال مردم مخاطب خود است، که به زبان روز به آن «علم‌روانشناسی» گفته می شود. 

سوال دوم ایشان که از علت رفتار مردم سوال می‌فرماید، نشأت یافته از  «علم رفتارشناسی» ایشان است. 

و سوال سوم ایشان از مردم که فرمودند: به کجا برده می‌شوید، حاکی از علم آینده شناسی و به زبان روز همان «علم مدیریت» می‌باشد.

حضرت با این سه سوال مهم، قصد بیداری آنان و هدایت از ظلمت جهل به روشنایی علم بود، اما هزاران افسوس که مردم آنچنان در خواب غفلت فرورفته و صفت راحت طلبی و … در آنها رخنه کرده بود که سکوت خود را نشکستند و دردانه حضرت پیامبر(ص) را یاری ننمودند و خود را به ضلالت دنیا و آخرت گرفتار ساختند.

اما امروز این خطبه درس بسیار بزرگی برای تمامی مربیان است تا با علم احوالات متربیان و شناسایی رفتار آنها، مشکلات روحی و رفتاری آنها را به آنان گوشزد کرده و در برطرف کردن آنها، کمک رسانده و آنها را به این باور برساند که ای انسان خداوند متعال تو را مختار آفریده و به تو کرامت بخشیده، پس سعی کن در این دنیا خود مسیر روشن را بیابی و با اختیار و آگاهی و دست یازیدن به مسیرشناسان، جاده پرپیچ و خم زندگی را پیموده و خود را سلامت در مقصد امن بیابد و به هدف خلقت خود که همانا زندگی همراه با سعادت است، دست یابد.

لازم به ذکر است که در کارگاه فاطمه شناسی اعضای کارگاه در قالب سه گروه به این سه سوال در کسوت مردم آن زمان، پاسخ دادند که در شماره‌های بعدی ارائه خواهد شد.