سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

آخرین برگ دفتر سال…

image_pdfimage_print

یک سال دیگر در حال سپری شدن است…

هرسال چون دفتری با سیصد و شصت و پنج برگ است که در هر برگش وقایع متفاوتی ثبت می شود. برگی پر از درد، برگی پر از شادی، برگی پر از رنج، برگی پر از دلواپسی، برگی آمیخته با شادی و غم، برگی حاوی سختیها، برگی نشانگر موفقیتها و … 

دفتراین سال، لایق چه نمره ای است؟

نظم دارد؟

چقدر مطالب سطحی دارد و چقدرش عمیق و پرمحتوا؟

با چه رنگی نوشته شده؟سبز امید، قرمز خطرناک، زرد یأس…

درچند صفحه با موضوعات بخشش و گذشت،امانت، صداقت، خدمت، همت، تلاش، صبر، پشتکار، تعهد و وفای به عهد، جملاتی به چشم می خورد؟

چند خاطره حماسی دارد و چند کار مخلصانه ثبت شده است؟

حادثه ها را تراژدی ذکر کرده یا کمدی، مجازی وانمود کرده یا حقیقی؟

حاشیه پردازی چقدر دیده میشود؟

چند صفحه اش به خاطره های تنهایی اختصاص یافته؟

چقدر خلاقیت و نوآفرینی دارد؟

چند صفحه اش با اشتیاق و اختیاری و هنرمندانه نوشته شده و چند صفحه از روی عناد و تعصب و عادت و جبر و بی ذوقی؟

صفحه خالی چه؟ دارد؟ چرا؟

از مسئولیتها و وفای به عهدها چند سطر مطلب نوشته شده؟

از شکستها و حسرتها و ندامتها و پشیمانیها چطور؟

شکستن چند دل ثبت شده و دلشکسته شدنها چند بار تکرار شده؟

تعداد سطرهای دلجوئیها و راهنمایی کردنها و دستگیریها ، یک رقمی است  یا دورقمی یاسه رقمی؟

اگر از مشورت یک صفحه درمیان مطلبی هست امتیاز خوبی پیش بینی می شود.

در گوشه های پایین برگهای دفتر  اثر تورق بیشتر است یا کم؟

موارد هایلایت شده دارد؟ در چه موضوعی ؟

کدام صفحه با خط درشت نوشته شده و خط در میان و کدام صفحه ریز و بدون فاصله؟

صفحه ای پاره نشده؟

تفاوت صفحه اول با آخرش چیست؟

از جهت محتوایی و نظم و دقت و توجه، چقدر پیشرفت داشته؟

راستی در این دفتر از دلنوشته خبری است؟

اشعار عاشقانه دارد؟

سخن از عشق زمینی است یا آسمانی؟

سر برگها با نام محبوب و معشوق مزین است؟

نامی از سنگ صبور برده شده؟

جنس دردها ذکر شده؟

آرزو هم ثبت شده؟

سخنی از آینده نوشته شده؟

در مجموع، کل صفحات دفتر با چه هدفی نگاشته شده؟

آیا صاحب دفتر رغبت به مطالعه دوباره ی این دفتر، خواهد داشت؟

دفتری دیگر در حال بسته شدن است…

راستی چند دفتر عمر خواهیم داشت و چند برگ دیگر نوشته خواهد شد؟

برای چگونه نگاشتن دفتر جدید چه فکرهایی داریم؟ بهتر است قبل از شروع، رجوعی به دفتر قبلی انجام گیرد و تأملی صورت پذیرد تا اشتباهات گذشته در دفتر جدید تکرار نشده وبا استفاده از  تجربیات دفترهای گذشته، اتفاقات جدید همراه با موفقیت باشد.

دفتر نو  مبارک