سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

آغاز دیدار…

image_pdfimage_print

آغاز دیدار…

خلایق را بیفکن در پس                                         سرچوافکندی بگو الله اکبر
بِبُراز خلایق وباحق گیرپیوند                                   به حیدر اقتدا کن رکعتی چند
هنگام صبح است وصدای زیبایی مرا به خود جلب می کند… pic (5)
با اندکی تامل درمی یابم که خداوند مرا به نماز فرا می خواند و این صدای زیبا واین کلمات دل نشین مرا به سمت تقرب به خداسوق می دهد می روم و باوضو خودرا برای بهترین عبادت که ستون دین است آماده می کنم..
هررکعتی که پشت سر می گذارم بیشتر به یاد خدا نزدیک می شوم آرامشم نیز بیشتروبیشتر می شود و یاد آیه ی “الا بذکرالله تطمئن القلوب”می اُفتم و به راستی که تک خالق هستی یادت آرامش بخش و تسکین دهنده ی قلب پردردم است…به آخرین مرحله از نماز که میرسم که شاید به گفته ی دکترشریعتی“درشگفتم که سلام آغاز هردیداریست ولی درنماز پایان است شاید بدین معنا باشد که پایان نماز آغاز دیدار است”
آغازدیدار باشد،دیدارم با معبودم آغازمی شود واکنون شرمی از صحبت با او و گفتن رازهایم ندارم وخوش حالم که توانسته ام تکلیفی که برگردنم بود«تکلیف الهی»را به جابیاورم…
«خدایا،خدایا نماز ین بنده ی حقیرت را پذیرا باش…بپذیرتا بدانم دوستم می داری و به این پرنیازت نظری می افکنی..پروردگارا من ثروت حقیقی را ازنمازت حس نموده ام،از اذانت صدای پرتوانوار را فراگرفته ام..چه درس هایی که از قرآنت آموخته ام…!یاد گرفته ام که فقط به یادتوباشم، فهمیده ام دل نگران فردایم نباشم،چون یگانه معبودم قبل از من فردایم را برایم روشن خواهد ساخت..
پروردگارا نمازت بر من خیلی چیزها آموخت،یاد گرفتم که چگونه بایادت روزم را شروع کنم وبه
اُمیدت به ختم برسانم…
اُمیدم!…با نمازت معشوق واقعی خود را یافته ام..نمازی که برایم واجب ساختی مرا به دریای عظیم حکمت و رحمتت وصل کرده وروح سیری ناپذیر مرا از فضیلت هایش سرشار ساخته است…
الهی..با نمازم صدایت می کنم..پروردگارا توگم نشده ای که من تورا پیدا کنم که شاید از من به خاطر
سیاهی اعمالم رنجور گشتی…امیدوارم که با آغازم به اقامه نماز مرا عفو کنی و پرنیازت را شاید
بی نیاز گردانی…
«نماز همانند نامه ای است که به معشوق می دهیم!پس مراقب باشیم..چون
در پاکت نامه ای که به معشوق می دهیم قلبمان را نیز هدیه می دهیم،مبادا دلمان سرشار از گناه باشد»

نماز کلید درهای بسته است

hadis_26

ای آن که تویی منتظر مهدی موعود
رمزی که نماید فرجش زود،نمازاست
آن روز که آید زپس پرده ی غیبت
نزدیکترین راه به معبود نماز است…

پ.ق از جلسه ی نوراء- سحاب اندیشه/بخش خواهران

 

مطالعه بیشتر