سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

آیین فقر زدایی

image_pdfimage_print

فقرمالی یکی از مصایب و عقابهای خداوندی بوده و از بلاهای هولناک میباشد و در روایات گور بهتر ازفقر ویا فقر مرگ اکبر و سختر مطرح شده همچنین فقر مایه خواری درپیش اهل و فامیل و باعث سیه رویی وکفر و بی ایمانی میباشد وازجمله سفارشهای لقمان به پسرش این بود که جان پسر همه تلخیها راچشیدم چیزی تلخ تر از فقر نیافتم.
البته فقر از ابعاد دیگر قابل تحلیل وبررسی است که فعلا مورد بحث ما نیست، حال با عنایت به اثرات بسیار شوم فقر لازم است انسان سریعا برای در امان ماندن از آن برنامه ریزی نماید و با انجام اعمال ورفتارهایی از گرفتار شدن خود به فقر جلوگیری نماید که به این اعمال آیین فقر زدایی گفته میشود که به مواردی از آنها اشاره میکنیم: امام علی (ع) در روایتی میفرمایند:

«وجود تارهای عنکبوت در خانه واتاقها فقر میاورد، یعنی برای رهایی از فقر باید به تمیزی گرد وخاک ونظیف وپاک ومنظم کردن خانه ها همت گماشت وهرگز اجازه نداد تارهای عنکبوت در خانه که نشانه بی توجهی به تمیزی اتاقهاست موجود شود حتی خاکروبه ها نیز زودتر به خارج خانه انتقال داده شود که تاخیر در آن فقر زاست. همچنین برای رهایی از فقر دراحکام خیلی توصیه شده که فرد اگر غسل واجب در گردن داشته باشد زودتر غسل کرده ووقت آنرا به تأخیر نیاندازد و هرگز بدون غسل غدا نخورد که عامل فقر است، همچنین ایستاده شانه زدن در روایت بعنوان عامل فقر مطرح شده وسوگند دروغ و زنا وحرص وخواب میان مغرب وعشا ورعایت نکردن صرفه جویی در معاش وقطع صله رحم نیز عوامل فقر میباشد.
حال با توجه به آیین فقرزدایی میتوان گفت انسان باید در زندگی منابع اقتصادی خود را از حیث تولید ومصرف وپس انداز برنامه ریزی نموده وتقدیر معیشت نماید ودرکنار آنها فرد با رعایت یک سری اصول در زندگی خصوصی از فقر نجات یابد.