سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ابو تراب علی(ع) الگوی تولید واشتغال

image_pdfimage_print

کارنامه پرافتخار زندگی علی(ع) نشان میدهد که آن حضرت بسیار عاشق تولید و اشتغال بوده وحتی لقب ابوتراب به جهت این علاقه شدید به آن حضرت داده شده است. یعنی با توجه به شرایط اقلیمی مدینه حضرت امیر مؤمنان برای تولید وایجاد اشتغال به امر کشاورزی پرداخت و به جهت شدت علاقه برای کار در زمین به ابوتراب مشهور شد چنانچه یکی از اصحاب حضرت پیامبر اکرم نقل میکند من همراه پیامبر بودم و ایشان در نخلستانهای مدینه درجستجوی علی(ع) بود، درهمین حال به بوستانی رسید وبه درون آن نگاه کرد و علی(ع) را درحالی که در آن زمین کار میکرد وگرد وخاک بر چهره اش نشسته بود دید وفرمود:

«مردم رانمیتوان سرزنش کرد که تو را ابو تراب صدا میکنند».

آری مولای متقیان علی (ع) با دست خود بیل میزد وزمین را آباد میکرد وبا آباد کردن هر زمین عده ای را بکار میگرفت و آنگاه کار خود را در زمین دیگر آغاز مینمود وفرصتهای شغلی بوجود میاورد وخانواده های زیادی را از نعمت کار مناسب وزندگی آبرومندانه برخوردار میکرد و ثمره این تلاشها در اواخر عمر امام چنان که از وصیتنامه ایشان بر میاید، مشغول به کار شدن ده ها وبلکه صدها نفر در کشتزارها بود.
امید است به تاسی از این حضرت شعار سال را تحقق بخشیم.