سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

از مصادیق انتظار فرج …؟

image_pdfimage_print

انتظار فرج در روایات بعنوان بهترین اعمال و دوست داشتنی ترین عمل نزد خدا عنوان شده است.

خداوند متعال منتظر فرج و گشایش را خیلی دوست میدارد و حال این فرصت برای مردم آخرالزمان فراهم شده و بعبارتی اینک دوران غیبت امام زمان دوران منتظرین فرج است و باید مردم از این فرصت استفاده کرده و با فضلیت گردند.
برای اینکار حسن معاشرت با همسایه در روایات بعنوان یکی از مصادیق انتظار فرج مطرح شده است، که اینک با توجه به زندگی شهری و آپارتمانی اهمیت و ضرورت و اثرات آن بیش از بیش روشن میگردد، پدیده ای که بعنوان معضل بزرگ در جوامع مورد بررسی قرار گرفنه و در آرامش و یا آسایش و امنیت خانواده ها بعنوان فاکتور مهم مطرح میباشد.
در اهمیت حسن جواری همین بس که پیامبر اکرم (ص) همسایه بد را کمر شکن دانسته و شرط خرید خانه را شناسایی همسایه ها اعلام و به فرض همسایه خوب خرید خانه را تایید میفرمایند، و امام علی (ع) هم همسایه بد را بزرگترین رنج و سخت ترین بلا میداند.
برای روشن شدن این بلای عظمی باید گفت که چشمان همسایه بد همواره شخص را می پاید و دلش او را رسوا میخواهد، اگر خوبی ببیند آن را می پوشاند و اگر بدی ببیند آن را آشکار و همه جا پخش میکند.
حال با توجه به اهمیت همسایه باید حسن همجواری که نشانه انتظار فرج است را تحلیل کرد.
اولین شاخصه حسن الجوار احترام به همسایه است که مانند احترام به مادر میباشد و رفع نیازهای او در تمامی حوزه ها و استجابت درخواست کمک او و دلداری در هنگام مصیبت و تبریک در هنگام خوشی از دیگر موارد نیکی به همسایه است، و برخورد کریمانه و بخشش خطا و چشم پوشی از دیگر موارد آن است و جالب اینکه حضرت رسول اکرم(ص) در حق همسایه میفرمایند که با بوی و دود دیگت او را ناراحت نکن مگر آن که مقداری از غذای آن را برای او بفرستی.
اما حسن معاشرت با همسایه اثرات ارزنده ای دارد که آبادی خانه ها و زیادی عمر و رزق از جمله آنهاست.
حال در این روزگار آخرالزمان برای عاشقان و دوستداران و منتظران حضرت فرض است که حس معاشرت با همسایگان خود داشته و انتظار واقعی خود را نشان دهند و با این کار زمینه فرج حضرت مهدی(ع) را فراهم نمایند، چرا که با حُسن معاشرت با همسایه که مرز آن تا چهل خانه تعریف شده که خود بخود صفا و وفا در جامعه ایجاد شده و آسایش و آرامش جسمی و روحی موجود در جامعه نوید پایان غیبت حضرت مهدی(عج) را فریاد میکند و بر لبان غنچه لبخند و شادی شکوفا مینماید.