سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

امان از سفله و سفه

image_pdfimage_print

یکی از گرفتاریهای هر جامعه ای وجود افراد پست وفرومایه وسفله وسبکسر و سفه است، اینگونه افراد واین خصیصه هر جامعه وجمعی رابه سقوط کشانده وبدبخت میکند ولذا یکی از برنامه های حضرت مهدی (عج) در دولت حقّه وظهور خود، نابودی افراد فرومایه و رفع خصیصه سبکسری وسفه است؛ چراکه اینان اثرات بسیار سویی در حیات بشری دارند چنانچه اگر در جامعه ای سفل فرومایگان قدرت یابند امید به نومیدی تبدیل میشود و اصلا عامل از بین رفتن دولتها به کارگرفتن سفل بوده و در روایات نبود رؤسا آسانتر از ریاست سفل مطرح شده، یعنی جامعه بدون رئیس بهتر و سالمتر از ریاست فرومایگان است. همچنین کشمکش با فرومایگان بزرگان را بد نام وهمنشینی با آنها، دلها را بیمار میکند.
واما فرومایه فرد دارایی است که آن دارایی او را از خدا غافل میکند وکسی است که اگر به او خوبی کنی خوشحال نشود و اگر بدی کنی ناراحت نگردد.
و “سفله” و فرومایه کسی است که به ناحق وبدون شایستگی ادعای امامت کند واز خدا نترسد وجالب اینکه در روایات شارب خمر وشراب وتنبور زن “سفله” معرفی شده است و “سفه” وسبکسری نیز به معنی پیروی از سفله وهمنشینی با گمراهان تعریف شده است و آن کلید ناسزاگویی ومایه عیب وننگ و گناه وجنایت می باشد. حضرت علی (ع) در روایتی اثرات سفه را چنین بیان میفرمایند: «رفتار سفیهانه تو با فرادستت جهل مُرد (حماقت مهلک) وبا فرودستت جهل مُزر (حماقت ننگین) بوده وبرخورد سفاهت آمیز تو با همرتبه خود همچون منقار زدن دو خروس وافتادن دو سگ بجان یکدیگر است که از هم جدا نشوند، مگر هردو زخمی یا شکست خورده و رسوا شوند که این نه کار حکیمان ونه روش خردمندان است وچه بسا که طرف مقابلت هم در برابر تو حلم نشان دهد ودر نتیجه از تو وزینتر ومحترم تر شود وتو از او سبکتر ونکوهیده تر گردی.
حال باید گفت که موثرترین راه برای رفع ودفع سبکسری حلم وبردباری است که نهایت این حلم در وجود حضرت مهدی موعود در دوران ظهور تجلی مییابد وبا این تجلی سفله وسفه خود بخود از ببن خواهد رفت.