سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

امت ملعونه از دیدگاه امام جعفرصادق (ع)

image_pdfimage_print

امت لعن ودور شده از رحمت خداوندی از دیدگاه امام جعفر صادق (ع) گروهی از مسلمانان هستند که علیرغم قبول امام مهدی (عج) زنده بودن ایشان را قبول ندارند، و معتقدند که هنوز آن حضرت متولد نشده اند.
حضرت امام جعفر صادق برای رد این نظریه غلط ماجرای حضرت یوسف را طرح و میفرماید: که یوسف سه روز در چاه و چند سالی در زندان و سالهایی هم بعنوان حاکم بسر برد، که مجموع این ایام بیست سال بود. فاصله مکانی حضرت یوسف در زمان سلطنتش بر مصر با پدرش حضرت یعقوب مسیری حدود هجده روز بود، با این حال پدر و برادران ایشان از حضور آن حضرت در نزدیکی خود بی خبر بودند. همچنین برادران یوسف حتی در هنگام روبروشدن با آن حضرت ایشان را نشناختند و تاخود را معرفی ننمود، بجا نیاوردند طبق این جریان دو نوع غیبت برای یوسف وجود داشته است: یکی دور بودن ایشان از پدر و سایرین بوده که یعقوب وفرزندانش بر اساس علم عادی بشری مطلع نبودند، بنابراین غیبت به معنای پنهان بودن محل اقامت حضرت یوسف از خانواده اش بود. صورت دوم غیبت حضرت یوسف به این شکل بود که ایشان با مردم وبرادرانش ملاقات کرده وبا هم صحبت کرده وحتی خرید و فروش نمودند اما تا آن حضرت خود را به ایشان معرفی نکرد هیچ کدام از برادران، ایشان را نشناختند پس یکی از معانی غیبت این است که فرد غایب دیده شده ولی شناخته نمیشود.
حال هر دو صورت غیبت در مورد حضرت بقیه الله (ارواحناله الفداء) وجود دارد. و وجه تشابه امام با حضرت یوسف در این “غیبت” است، واین استدلال بخوبی زنده بودن امام و وجود غیبت را اثبات میکند(اما عمر طولانی حضرت نوصوعی دیگر است که در مطالب آینده پرداخت خواهد شد).
پس شاید طبق فرموده امام صادق(ع)، حضرت حجت مهدی موعود(ع) در بازارهای ما راه برود وروی فرش خانه هایمان پای گذارد و برای اینکار لازم است خانه درون وبیرون و جامعه را مطهر وپاک نماییم ادب حضور نگه داریم.