سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

انتظارسبز و پویا

image_pdfimage_print

انتظار و مسائل پیرامونی آن، انگاره ای است که گرد و غبار زمان غیبت برآن نخواهد نشست. چراکه انتظار پویایی و تحرک و تلاش را با خود به همراه دارد و بدون آنها مفهومی جز سکوت و جمود و سکون نخواهد داشت. در پرتو انتظاری پویاست که ویژگی منتظران تبیین شده و با آسیب ها، خرافه ها و تحریف ها مقابله میگردد.
انتظار امتحان و آزمایش حساس است که منتظر می بایست از این فرصت آگاهانه بهره برده و پیوسته پا در رکاب همت و سوار بر اسب حمیت و غیرت باشند و از هر گونه ترس و اضطرابی بدور.
آری در هنگامه غیبت کبری و تاریکیها و آلودگیهای این برهه و در بحبوحه جلوه گری هوسها و تمنیات شیطانی، تنها انتظارسبز و پویا و مجاهدت در این مسیر ، نجات بخش می باشد و این نوع انتظار برای منتظر جنبشی ایجاد می کند که نه تنها به فکر اصلاح خود بوده بلکه با روحیه اصلاح گری و گسترش پاکی در انتظار مصلح همیشه در تکاپو و تلاش جدی بسر می برد و از هرنوع بی مسئولیتی و واگذاری همه کارها به عهده مصلِح و منتظَر، دوری می گزیند.