سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

انتظار…

image_pdfimage_print

از یک منظر میتوان “انتظار” را توجه کامل و تمام قلب بسوی محبوب و مطلوب معنا نمود، بطوریکه در این حالت قلب از توجه به دیگر جهات باز مانده و در خود هیچ جایی برای توجه به کس و چیز دیگر باقی نمیگزارد.

اما انتظار مفاهیم دیگری را نیز در خود دارد، که هریک نشان دهنده نوع برخورد و عملکرد منتظر در زمان غیبت است، و شاید انتظار زمانی کامل باشد که تمامی تعاریف مربوط بخود را یکجا داشه باشد. در ادامه ی مطلب، چند مفهوم دیگر ازانتظار و تعریف “منتظر”، عملکردهای برخاسته از این تعاریف با عنوان مثلث انتظار، و مشخصات این گونه انتظار ارائه میگردد باشد که در دوران غیبت با ملبس شدن به چنین انتظاری ظهور منجی را پایه ریزی نمود..

مفهوم انتظار:

  • نارضایتی از وضع موجود و تلاش برای وضع مطلوب و موعود
  • حرکت از واقعیت(آنچه هست) و رسیدن به حقیقت (آنچه نیست و باید باشد)
  • سیر وسلوک از نقص به کمال

 

  مثلث انتظار:

برگه کتاب منتظر۲

 

  تعریف منتظر:

سالکی است که ره توشه اش ایمان و تکیه گاه همیشگی اش توسط توکل و مدال و نشانش استقامت می باشد و تعهدآوری و تحرک آفرینی و اصلاح گری در خود و جامعه؛ دوران غیبت حضرت مهدی موعود را به دوران ظهور تبدیل می نماید.

 

برگهایی از صفحات کتاب منتظر

برگه کتاب منتظر