سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

انس با قرآن، تکامل عقلانیت، معنویت و عدالت (۶)

image_pdfimage_print

«السّلام علیک یا تٰالیَ کتابَ اللّه و تَرجمٰانه»

لازمه ی انس، پیوند، ارتباط مستمر و صمیمی همراه با راز و ناز و نیاز، مشابهت و مشاکلت با محبوب است.

و در موضوع انس با قرآن، لازمه ی انس با قرآن، دوست داشتن آنچه که قرآن دوست دارد، می‌باشد؛ همان مشابهت و مشاکلت با محبوبی چون قرآن، که بدون شناخت میسر نمی‌باشد.

در این رابطه، از طریق چند اسم از «اسامی قرآن» به شناخت قرآن پرداخت شد.


عنوان دیگر که از اسامی قرآن می توان بیشتر به این شناخت رسید، اسم های «بیان و تبیان و مبین» می‌باشد؛ که در این موضوع و مرحله، اهل بیان بودن، و مبین و تبیان شدن، برای «انس با قرآن» ضرورت دارد.
این اسامی کاملا مرتبط با اطلاعات، ارتباطات بوده و نیز با «کتابت و قرائت» نیز ارتباط بسیار دارد.
بعبارت دیگر اگر فردی اهل قرائت و مطالعه و کتابت نباشد، در امر بیان و تبیان، هم موفقیتی حاصل نخواهد کرد.

✅چگونگی دوست داشتن بیان، تبیان، مبین
انسانی که در مسائل شفاف، و وضوح در عمل داشته و ساحت های پنج‌گانه‌اش منطبق برهم بوده، و کوچکترین ابهام و پیچیدگی در اموراتش نباشد، این چنین فردی اهل بیان می‌باشد.
«مبین» یعنی:
🔸آشکارکننده ی حقایق
🔸راهنما شدن در تشخیص
🔸دیدن تفاوت‌ها
🔸معلوم کردن مجهولات
🔸و ظاهر کردنی که در آن موارد دیگر نیز آشکار می‌شود.
«بیان»انس با قرآن، تکامل عقلانیت، معنویت و عدالت (۶) یعنی، روشن کردن مطلبی بدون دلیل.
✅ و «تبیان» یعنی روشن کردن مطلبی با دلیل و حجت است.

پس اگر انسانی اهل بیان و تبیان و مبین باشد، این چنین فردی با قرآن مشابهت و مشاکلت داشته و این انسان در فضای ارتباطات:
✓ روشن کننده
✓ کاشف حقیقت
✓ راهنما به حقیقت
✓ ظاهر کننده حقیقت
✓ سخنانش با دلیل و حجت، خواهد بود.

بطور خلاصه در این چند مجال موضوع «انس با قرآن» از طریق شناخت شناسنامه‌ای با مراجعه به چند اسم از اسامی قرآن، پرداخت شد تا با:
✓اهل قرائت و مطالعه بودن
✓اهل کتابت بودن
✓اهل بیان و تبیان و مبین

در متصف کردن خود به این اوصاف و اسامی قرآن تلاش نموده، و در «انس با قرآن» موفقیتی حاصل نماییم.

ادامه دارد…

@MoshtaganZohoor