سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

اوقات فراغت جدّی ترین مشغله انسان

image_pdfimage_print

فراغت به معنای رهایی موقت از کار و اشتغال رسمی زندگی است و زمانی را شامل می شود که فرد در آن مسئولیت خاصی از نظر اجتماعی و امرار معاش و مسائل خانوادگی را بر دوش ندارد و اصولا شامل فعالیتهای جدا از اجبارهای شغلی، خانوادگی و اجتماعی است که در آن فرد فقط به میل خود عمل می کند.
کارکردهای اصلی آن را رفع خستگی ، سرگرمی، تفریح، رشد و شکوفایی شخصیت انسان برشمرده اند یعنی فرد بوسیله و کمک اوقات فراغت ، خستگی طاقت فرسای کار موظفی و اجباری را از خود زایل نموده و با ورود به جهان اوقات فراغت و با انتخاب عمل و فعل مخصوص این اوقات با میل و اراده خود رشد و شکوفایی خود را فراهم می نماید و به شادی و نشاط دست می یابد.
پس، اوقات فراغت علیرغم بی ارزش تلقی شدن در نزد عامه مردم، بسیار با اهمیت و در خور توجه و دقت و برنامه ریز است و هرگز اوقات فراغت ، فراغت کار یا بیکاری نیست بلکه یک تجربه با ارزش زندگی است و جدی ترین مسئله و مشغله انسان باید باشد و بایستی برای آن برنامه ریزی داشت و با برنامه ریزی از به هدر رفتن آن جلوگیری نمود فلذا صله ارحام ، دید و بازدید از خانواده و محارم، دید و بازدید از برادران دینی خود، مهمانی رفتن و مهمان دعوت نمودن ، ورزش ، سیر و سفر، باغبانی و هر فعالیتی که با تفکر و تدبر انتخاب و اجرایی گردد، شامل امور اوقات فراغت می شود.