سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

برترین بت

image_pdfimage_print

تمامی اسبابی که در دنیا با آن روبرو هستیم جهت استفاده برای گذران زندگی دنیوی بوده و بقای هیچیک تضمین نشده است و همه در معرض نابودی و فنا می باشند. نگاه انسان به این اسباب نوع برخوردش را در رابطه با آن ترسیم می کند و با این عملکرد است که انسانها راه خود را انتخاب و مسیر را می پیماید.

یکی از این اسبابهایی که در زندگی نقش بسیاری داشته و فقط با نوع نگرش انسان به آن کارکرد آن متفاوت می شود ثروت و دارائی است. نظرات مختلف در این مقوله وجود دارد، بعضیها حلال تمام مشکلات می خوانند و بعضی مزاحم تقوی و با این نگاه گروه اول دائم به جمع اموال مشغولند و گروه دیگر کمترین ارزشی قائل نیستند. که هر دو گروه بنوعی در ورطه خطا افتاده و راه افراط را و یا راه تفریط را می پیمایند.
اما در این میان یک نگاه معتدل نیز وجود دارد که آن نگاه اسلام می باشد. از جمع روایات در این مورد چنین بدست می آید که مال دنیا، نعمتی از جانب خداست و اگر :
 بعنوان وسیله نگاه کرده شود نه هدف
 انسان از آن بت نساخته و اسیر آن نگردد
 و در بدست آوردن آن حرام خدا را مرتکب نشده و در راه رضای خدا صرف شود
چنین مالی نه مذموم است و مطرود ونه بتی میشود که مورد پرستش جاهلانه انسان قرار گیرد. روزی از حضرت علی(ع) سوال کردند که در قیامت حسرت چه کسی بیشتر است؟ حضرت فرمود:

«کسی که اموال خود را در ترازوی سنجش اعمال دیگران ببیند و خداوند او را بخاطر اموالش وارد دوزخ کند و وارث او را بخاطر آن اموال وارد بهشت نماید».

آری موضعگیری انسان در برابر نعمتها و نگاه و استفاده ازآنها ممکن است وسیله سعادت گردد یا ممکن است بت خطرناکی برای سقوط و انحراف او باشد؛ در روایتی چنین آمده: هنگامی که نخستین سکه درهم و دینار در جهان زده شد، ابلیس نگاهی به آنها افکند و آن دو را گرفت و بر چشمانش گذاشت، سپس برداشت و به سینه اش چسباند، بعد فریاد عاشقانه ای کشید و دیگربار به سینه اش چسباند و گفت: شما نور چشمان من هستید و میوه دل من! اگر انسانها شما را دوست دارند برای من مهم نیست که بت پرستی نکنند؛ همین که شما را دوست داشته باشند برای من کافی است(چراکه شما برترین بت هستید).