سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

بهترین رفیق . . .

image_pdfimage_print

بهترین رفیق عقل در کلام حضرت علی (علیه السلام) ” ادب ” معرفی شده است. این رفیق عزیز و با اهمیت در روایات و آیات بسیاری آمده و سفارش زیادی بر رعایت حال این رفیق شده است. رفیقی که با رعایتش خیرها نصیب انسان می گردد و با کنار گذاشتنش چه معضلاتی که به بار نمی آید. برای اینکه اهمیت این رفیق بیشتر روشن شود به جملات زیر دقت و در سؤالها تأمل کنید و ببینید در کدام مورد این رفیق به چشم می خورد :
– استفاده از لباس کار و چرک آلود هنگام نماز
– استفاده از لباس مردانه برای رعایت پوشش لازم هنگام نماز توسط خانم ها
– گفتگو در حین قرائت قرآن مخصوصا در مجالس عزا و مجالس قرآنی
– دراز کردن پاها در برابر پدر و مادر
– استفاده از واژه « اَه » در برابر پدر و مادر
– داخل شدن به منزل دیگران قبل از رؤیت صاحب منزل
– دادن جواب سلام آهسته بدون استفاده از محاورات متعارف
– خوردن غذا با دهان باز و لقمۀ بزرگ برداشتن که حتما نیاز به یاری رسانی انگشتان دارد
– نگرفتن جلوی دهان هنگام عطسه و سرفه
– امر و نهی کردن به میزبان
– حرف زدن با کسی که توجهی به سخن ندارد
– ناخوانده به مجلسی حاضر شدن
– داخل شدن به راز دو نفری که وی را در راز خود نخوانده اند
– چرخش نگاه هنگام صحبت دو نفره از طرف شنونده
– میان کلام دو نفر فاصله انداختن با حرف خارج از بحث
– بی توجهی و بی اعتنایی در جا باز کردن برای دیگران در مجالس
– دست دراز کردن از یک طرف سفره به طرف دیگر
– خمیازه صدا دار در کلاس درس
و مواردی که مطمئناً اگر با این سیاق شمارش کنیم، نشان دهندۀ غیبت این رفیق از عمل هاست.
” ادب ” همچنین نشانۀ ارزشگذاری انسان نیز معرفی شده است. حضرت علی(ع) می فرماید: « نِعمَ قَرینَ العقلِ الادب وَ الأدَبُ کَمالَ الرَّجُل» . « بهترین رفیق عقل ادب است و کمال مرد در ادب می باشد» و یا امام جعفر صادق(ع) می فرماید: «اگر دو روز از عمر شما باقی مانده یک روز آنرا به عقیل ادب اختصاص ده تا هنگام مرگ به کمکت آید»
و چندین روایت که اگر بگوئیم « ادب » خود نوعی علم است سخن گرافی نگفته ایم چراکه انسان در هر نحلۀ فکری باشد و ادب داشته باشد ضرر نمی کند، با ادب هوشمند، ضابطه ای و رسمی برای خوش آمد دیگران انجام می دهد و خیر و برکتش را با این رفتار نصیب خود می کند. چه خوب است انسان این علم و فضیلت گم شده را حتما جستجو نماید.
« بار خدایا شناخت این علم را جهت مصون ماندن از خطاها برایمان روزی فرما »