سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

به یاد داشته باشیم…

image_pdfimage_print

کسانی هستند که قوه حافظه و یادداریشان، یاری رسان آنها در بخاطر آوردن اتفاقات نبوده و صحنه های زندگی را بزودی بفراموشی می سپارند اما برخی دیگر هستند که حافظه شان در به یادآوری اتفاقات زندگی بسیار موفق عمل می کند؛ اما آنچه مهم بوده ،این نکته است که چه چیزی لایق به یادآوری است و چه چیزی سزاوار فراموشی است،

چه بسیار رویدادهایی که انسان با فراموشی آنها به غفلت می افتد و برعکس، چه اموری که با حفظ نمودن و تذکر موجب هوشیاری فرد شده و با هر دفعه به یاد آوردن پیامها و درسهای مهمی را از آن اخذ می نماید.
متاسفانه برخی افراد از این قوه خدادای فقط برای ثبت و ضبط صحنه های غم انگیز و پرآشوب و اختلال انگیز استفاده میکنند و با به یادآوری آنها به محاکمه دیگران می پردازند، یا از آنها بعنوان ابزاری برای سرکوفت دیگران استفاده می کنند.
اما در این میان امور و سخنانی وجود دارد که ارزش بخاطر سپردن داشته بطوریکه با هر بار یادآوری، گویا خدا وظیفه انسان را تذکر داده و راهش را برایش روشنتر می کند. که هدف از این مطلب بیان مواردی در این رابطه می باشد، که بهتر است این موارد را همواره به یاد داشته باشیم…
به یاد داشته باشیم خدا خود را به ما شناسانده اما در ادای حق خدا کوتاهی میکنیم…
به یاد داشته باشیم که ما به فرستادگان خدا ایمان داریم اما در اطاعت از آنها کوتاهی و اهمال می نمائیم…
به یاد داشته باشیم ما کتاب خدا را می خوانیم اما در عمل به آن اهتمامی نداریم…
به یاد داشته باشیم از آیات جهنمی خوف و ترس داریم اما کارهایی انجام می دهیم که ما را به آن نزدیک می کند…
به یاد داشته باشیم که به پاداش الهی علاقه داریم اما خود را در کسب آن به زحمت نمی اندازیم…
به یاد داشته باشیم که از نعمتهای خدا بهره مند می شویم اما شکرش را ادا نمی کنیم…
به یاد داشته باشیم خدا به ما امر فرموده که مواظب فریبها و مکانیسمهای شیطان باشیم اما چه اوقاتی که در عمل با او مخالفت نمی کنیم…
به یاد داشته باشیم با نصب العین قرار دادن عیوب دیگران و پشت سر انداختن عیوب خود، مابین دعا و اجابت فاصله می اندازیم…
به یاد داشته باشیم “عشق” دوست داشتن بدون نفع است و گاهی متضرر شدن ظاهری، که متاسفانه امروز بخاطر شیوع منعت طلبی از عشق نفع طلب می شود، حتی از عشق به امام…
به یاد داشته باشیم که ادراک زیبائیها منوط به ارتباط تنگاتنگ با زیبائیهاست و زینب(س) چون چنین بود فرمود: 

“ما رایت الا جمیلا”.

به یاد داشته باشیم اگر دل در دام محبت غیر الهی گرقتار شود، اگر بینا باشیم خدا یا عیوب آن را آشکار می کند تا دل از آن برگیرد،یا حادثه ای می فرستد تا آن را از سر راهش بردارد. ..
به یاد داشته باشیم ذکر نام خدا تشـریفات نیست،انگیـزه کارست و هر چیزی بدون بردن نام خدا ابتر است…
به یاد داشته باشیم نیکی های انجام یافته ممکن است مورد فراموشی دیگران قرار گیرد اما بایست در هر حال باید نیکی کرد و نیکوکار بود…

همواره خدا را به یاد داشته باشیم تا او نیز ما را به یاد داشته باشد

…فاذکرونی اذکرکم…

۹۵

مطالعه بیشتر