سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تجلی زیباترینها در علی(علیه السلام)

image_pdfimage_print

زندگی بی نظیر و بی مانند علی(ع) که حیرت همگان را برانگیخته در وسعت فضایل و خصایص نیکوی آن امام و مولای متقیان است.
سخن گفتن از ایشان خیلی سخت وزبان از وصف ایشان بسیار الکن و فکر و ذهن از راهیابی به عظمت و بزرگواری ایشان، محدود و عاجز، اما به رسم وظیفه و ادب و به طمع پاداش و گدایی از کرمش، قلم در دست گرفته تا چند سطری ناچیز به یمن سالروز ولادتش، از عظمتش نگاشته شود. و این سطور ناقص، اعترافی است بر سر فرود آوردن زیبائی در برابر زیبائیهایش…که اوست زیبائی مطلق و صاحب زیبائی، آری:
علی(ع) هست صاحب زیباترین ولادت (ولادت در کعبه و مهبط وحی)
علی(ع) هست صاحب زیباترین نام: علی مشتق شده از نام “عالی” خداوند
علی(ع) هست صاحب زیباترین معلم: شاگرد مکتب نبوت و رسالت
علی(ع) هست صاحب زیباترین ایثار: لیله المبیت و انتظار شمشیر دشمن
علی(ع) هست صاحب زیباترین نماز: درمجالست با محبوب باید تیر از پایش کشید
علی(ع) هست صاحب زیباترین حماسه: در هیچیک از جنگها کسی یاری رویاروی با وی نداشت
علی(ع) هست صاحب زیباترین سخنان: سخنانش در مجموعه ای بنام اخ القرآن جای گرفت.
علی(ع) هست صاحب زیباترین شهادت: در حین لقای معشوقش به لقای ابدی رسید

آری این یگانه سرمد و امیر خاک و افلاک و وصیّ محمّد، جامع صفاتی بود که با کلام بشری قابل بیان و شمارش نیست، و بر ماست که اگر شیعه او نام گرفتیم و محبش شده ایم تنمان را به نمی از دریای فضلش بیالائیم و از کرم و جودش لختی برگیریم، باشد که بتوانیم قلب محزون فرزند خلفش را در روزگار تنهایی و غربتش، اندکی مسرور نمائیم.