سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تحرک و تلاش

image_pdfimage_print

اسلام دین کار و فعّالیت و آئین سعی و عمل است و تلاش و پویایی برای همه مخصوصاًجوانان، مایه رشد و تعالی است. بیکاری و عدم اشتغال به هر دلیلی، خسته کننده اندوه آور و ملال انگیز و زمینه ساز و مایه فساد است، به طور معمول در زمان بیکاری و فراغت مفرط، ذهن و اندیشه ها به گونه ای معمولا نادرست به فعالیت می افتد و زمینه را برای ارتکاب جرم و نفوذ شیطان و ایجاد فتنه و لغزش و خطا آماده میسازد. کار وسیله ی پرورش جسم و روح، پرکردن ایام فراغت، مانع فساد ، عامل رشد واستعداد و ابتکار، توسعه ی اقتصادی، و مایه عزت می باشد. ازاین رو، اسلام برای همه به ویژه جوانان هشدار داده و از بی تلاشی و سکون برحذر نموده است.
ائمه معصومین (علیهم السلام) خود، بهترین الگوی عملی کار و تلاش بودند. در سیره امام علی (ع) آمده است که هرگاه از جهاد بازمی گشتند، به آموزش و قضاوت در میان مردم می پرداخت و وقتی از آن فارغ می شدند در باغی مشغول بکار می شدند و در همان حال نیز به ذکر و یاد خدا سرگرم بودند. در سیره و فرهنگ اولیای الهی بیکاری به معنای بی حرفگی نیست، بلکه در نظر آنان هرگونه سکونی در زندگی باید به حرکت تبدیل شود چراکه اهمیت کار تنها در رفع نیاز بُعد مادی و گذران زندگی خلاصه نمی شود؛ بلکه کار و تلاش برطرف کننده نیاز روحی انسان و مایه رهایی از افسردگی و دلمردگی به شمار می رود. ازاین رو باید از همه شرایط پیرامونی، درجهت دفع بیکاری و بطالت بهره برد.
کار و تلاش برای جوان افزون بر داشتن سود اقتصادی، ابزار حیات پویا و موفق و بانشاط است و در پرتو کار و تلاش، شخصیت فردی و اجتماعی جوان شکل می گیرد. و بر این اساس آموزه های دینی بر تلاش و تحرک مفید تأکید می ورزند. لذا بهتر است جوانان عزیز از لحظه به لحظه ی او قات خود با شرکت در فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی و مذهبی و هنری، استفاده کرده و خود را از بیماری مهلک بطالت و بیکاری مصون بدارند.