سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تعطیلات ماندگار

image_pdfimage_print

شاید در تعطیلات هم مانند روزهای دیگر اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه ها و در مواقعی ایجاد تنشها به تناسب زمان و موضوع در زندگی ممکن است بوقوع بپیوندد و نشاط حاصل از آن چندان رضایتبخش نباشد، برای جلوگیری از این پیش آمد منفی که تقریبا بیست الی سی درصد آن طبیعی است بهتر این است که قبل از شروع تعطیلات اعضای خانواده دور هم جمع شده وبرای گذران خوب و رضایت بخش آن همفکری و مشورت نمایند تا تعطیلات که بنوعی زمان مناسبی برای طاقت افزایی است جای خود را به طاقت فرسایی نداده و فرصتی جهت تجدید قوای خانواده فراهم شود.
اما از آنجائیکه ممکن است آراء مختلفی در این جلسه خانوادگی مطرح شود چگونه میتوان در این اختلاف آراء، آرامش را به جمع خانواده بازگرداند؟
توقع بجا از تعطیلات و رسیدن به یک انتظار مناسب و معقول بودن سطح خواسته از این روزهای تعطیل، ، احترام به پیشنهادها و انتخاب بهترین پیشنهاد، و دوری از گرایشات فردی، تعیین زمانی برای کارهای شخصی هر عضو از خانواده، حتی برآورد و تعیین هزینه مالی برای صرف این روزها؛ پیش زمینه رسیدن به یک برنامه مشترک و مطلوب خانوادگی است.
انتظار مناسب و توقع منطقی یعنی واقع بینانه نگریستن و کنار آمدن با واقعیتهایی مانند بیماری، پیش آمدهای از پیش تعیین نشده، عدم مقایسه برنامه خود با مدل سپری شدن تعطیلات توسط اقوام و دوستان، عدم یادآوری تعطیلاتی که بر وفق مراد نبوده، استفاده از تجربیات ؛ همگی می توانند در بوجود آوردن یک تعطیلات ماندگار سهیم باشند.
سحاب اندیشه تعطیلات ماندگار و آرامش بخش و پربرکتی را برای تمامی عزیزان مخاطب خاص و عام آرزومند است.