سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تغییر، درونی یا بیرونی؟

image_pdfimage_print

موضوع  تغییر و تحول موضوع مهمی است که قبل از مبتلاشدن به آفتهای عادت و تکرار و روزمرگی از یکطرف و از طرف دیگر همراه با تغییرات و تحولات زندگی و عصر و زمانه باید چاره اندیشی نمود و به آن مجهز گشت و همیشه تغییر و تحول ساز شد، البته تغییری که همراه با رشد و تکامل باشد نه مترادف با تنوع و جابجایی صرف در یک خط افقی.

۲۷

تغییر و تحول و حتی تغییر موضع بر حسب افزایش دانش  و دانایی ضرورت  و لازمه یک زندگی پر نشاط است  و حالتی میباشدکه زندگی را همیشه پویا و فعال و متحرک نگهداشته و از سستی و خمودگی و بی ارادگی و پوچی  می رهاند. پس تغییر زمانی مناسب است که حالت مطلوبی دردست باشد و حرکت و رسیدن از وضع موجود بسمت آن اتفاق افتد و چون در مقام مقایسه قرار گیرد تغییرات اثرات خود را بروز داده و حاصلی از تغییر مشاهده شود. و تغییر مد نظر در این مطلب، بیشتر به تغییرات درونی مربوط میشود تا تغییرات بیرونی و خارج از خود. و این بمعنای عدم ایجاد تغییر ات بیرونی نیست بلکه در اولویت قرار دادن  تغییرات درونی است.

گاها افرادی در برابر تغییر حالت و خروج از برنامه های عادی از خود مقاومت نشان می دهند که یکی از اساسی ترین  عوامل مقاومتها، دیدن تضاد بین واقعیت و حقیقت است که برای برطرف نمودن این مانع یا ایجاد انگیزه در خود جهت تحولات دائمی، تعیین چشم انداز و داشتن الگوی فعالیت و حرکت در زندگی موثر میباشد.

 • بهبود
 • اصلاح
 • پیشرفت
 • کسب رضایتمندی
 • افزایش توانمندی
 • داشتن روحیه با نشاط
 • در امان ماندن از خود گرفتاری

همه و همه عواملی هستند که علیرغم سختی و حساس بودن ایجاد تغییر، شوق و ذوق فرد را برای تحولات و تغییرات بیشتر کرده و تازگی و سرور را به زندگی هدیه می کند. و آنچه در این مسیر به نصرت انسان آمده و او را در تغییرات مطلوب میتواند یاری رساند عناصری چون:

ارتباط مداوم با خدا و اولیای الهی

ذکر و تسبیح

حمد و شکر

برخورد صبورانه

است که کارها و راههای سخت را برانسان هموار و سهل می کند و صعوبت و موانع مسیر را  می زداید که اگر برخلاف این موارد تنها به خود اکتفا کرده و تواناییهای خود را مستقل از خدا ببیند، موفقیت و رشدی در پی نخواهد داشت، خداوند در قرآن می فرماید: «ومن اعرض عن ذکری فله معیشه ضنکا….»، لذا یاد خدا و توسل و نصرت طلبی از خدا در تغییر یابی و تحول آفرینی بسیار مفید و موثر است.

اما در اینکه این تغییر و تحولها در چه امور و ابعادی از زندگی  بایست ایجاد گردد، و اولویت در تغییرها چیست، باید خاطر نشان کرد که  تغییرات درونی در اولویت  تغییرات بوده و نقش مهمی هم در تغییرات بیرونی دارد.  لذا تغییر و تحولهای درونی و شخصی باید در مرحله نخست مدّ نظر باشد.یعنی انسان تغییر را می بایست از خود  و درون خود آغاز کند:

 • تغییر دربینشها
 • تغییر در روشها
 • تغییر در برنامه ها
 • تغییر در عکس العملها
 • تغییر در نوع ارتباطها
 • تغییر در نوع برخوردها
 • تغییر در گویشها و پوششها

چراکه تا انسان نتواند توان لازم برای تغییر خود در خود ایجاد کند نخواهد توانست دیگران و محیط پیرامونی خود را متاثر ساخته و آنرا تغییر و بسمت وضعیت مطلوب تحول آفرینی کند.

 

مطالعه بیشتر