سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تنفس بوی رسالت با سه شاخهٔ گل

image_pdfimage_print

عید مبعث وجشن تولد اسلام است، همه جهان اسلام وهمه خانواده ها وخانه های مسلمانان غرق سرور وشادی است ولی کسانی از این جشن بهره مند میشوند که بوی آن را استشمام نمایند واین با بوی رایحه سه گل اقراء و قلم و علم، که بوی معطر بوستان رسالت است، نصیب میشود، رایحه ای که شامه را بسیار تهیج و شادمان میکند. اری با عنایت به آیات اولیه نازله بر پیامبر اثبات میشود که رسالت، رسالت خواندن ورسالت قلم و رسالت تعلیم است، واین کلمات در آغاز وحی اشارتی صریح وصحیح برای مسلمانان بوده که دین اسلام دین علم است و این کاملا منطبق با آنچه در اوایل سوره بقره در اره خلقت انسان و مقام خلیفه اللهی آمده، میباشد یعنی از دیدگاه قرآن آغاز جانشینی خدا توسط انسان از طریق تعلیم اسما به آدم (ع) است.
واما اسلام این دین علم با خواندن واقرا آغاز میشود، وخواندن گاهی خواندن حروف و کلمات وگاهی خواندن افعال و امور از چهره یک شخص یا مظاهر طبیعت میباشد و برای حفظ این خواندن باید آن را با قلم نوشت و فرهنگ نوشتاری ایجاد کرد که ارتباط گذشته با حال و آینده با این فرهنگ ایجاد میشود، سپس با این خواندن و نوشتن علم آموزی آغاز میشود، وتعلیم رایحهٔ خود را منتشر و متعلمین را مدهوش خود ساخته و به بوستان بسیار زیبای دانستن آنچه نمیدانست، میکشاند. حال اگر حال خواندن و نوشتن وعلم آموزی را در خود میبینیم و بر اینها تحریک میشویم، بدانیم که بعثت را درک کرده وتحت تاثیر این جشن بزرگ هستیم وگرنه جز ساعتی شادی ظاهری از این جشن تولد اسلام بهره ای نبرده ایم.
وهشدار که اینک دشمنان اسلام و مخالفان بعثت در صدد شکستن سه شاخه “درخت طوبای توحید” یعنی: اقراء و قلم و تعلیم هستند و با ترویج جاهلیت مدرن عناد خود با بعثت را نشان میدهند.