سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تهاجم فرهنگی معاویه و یاران بی بصیرت و سست گام امام حسن(علیه السلام)

image_pdfimage_print

از لوازمات زیست در نظام ولائی و همراهی مستمرّ با ولی زمان، داشتن بصیرت و عدم تطمیع وزودباوری از طرف یاران است که متاسفانه در طول تاریخ فقدان این لوازمات، خاندان نبوت را به سخت ترین شرایط زیستی دچار و متحمل شدیدترین عذابهای روحی و جسمی نموده است. در زمان امامت امام حسن(ع) دو شاگرد ممتاز شیطان یعنی معاویه مکار به همراه عمرو عاص ملعون درصدد فریب یاران امام بودند و نقشه های شومی برای ایجاد تفرقه بین امام و مردم می کشیدند. تا بدین وسیله ماهی آرزوهایشان را از آب گل آلود صید کنند. آنها با آشنایی و اهمیت دادن به فرهنگ جامعه اسلامی آن زمان، با اجیر نمودن راویان جعلی، احادیث دروغین فراوانی را در مدح خود و همراهانش و در نکوهش امام علی علیه السلام در جامعه پخش کرده و نیز با بذل ثروت و وعده سکه و دینار مردم شام و بصره ودیگر بلادی که اهل آن یاد و نامی از امام میبردند را ناباورانه از مسیر بحق ولایت و امامت دور می ساختند و به گرد خود جمع می نمودند.
در این تهاجم معاویه و وزیر ملعونش دست به جائی گذاشته بودند و قصد استفاده از ابزاری را داشتند که سوابق درخشان در کنار امام بودن هم حریف آن نمیشد. آری آنها با متاع دنیوی و وارونه کردن حقایق با قدرت بی بدیل، موجب لرزش قلبها و سست شدن گامهایی گشتندکه بصیرت کافی در وجود صاحبشان نبود و چشمانشان فقط زرو زیور و مقام دنیا را میدید و گوشهایشان جرنگ جرنگ سکه ها را می شنید. و در این فضا بودکه امام حسن(ع) دردمندانه به سپاهش می فرمودند: «حاضرم ده نفر از شما را با یکنفر از سپاه معاویه عوض کنم».
آری هزاران افسوس که سپاه امام مهربان و خیرخواه، حلقه ی سست گامانی بودکه:

عده ای بصورت مسلمانی ظاهر نما برای دادن شعار
عده ای خائن طمعکار برای کسب غنائم
عده ای متعصب برای تسویه حساب های شخصی خود

جمع شده بودند و تنها تعداد انگشت شماری شیعه بودند و به این علت بودکه خود امام در جایی فرمودند:«از اینکه بتواند با جنگ حقی را زنده یا باطلی را بمیراند ناامید است».و باید توجه نمود که دو علت اصلی در این ناامیدی امام نهفته است: اندک بودن یاران باوفا و بصیر، فریبکار و متظاهر به اسلام بودن و زیرک بودن حاکم جامعه. که نتیجه ی این دو عامل چیزی نشد جز تحکیم پایه های کاخ کفر و شرک و نفاق با ستم و ایجاد فرصتی برای از بین رفتن بقایای حق توسط ظالمان و مفسدان.

و یکی از افرادی که دردام مقاصد شیطانی آنها افتاد و موجبات خسران خود را فراهم آورد عبید الله بن عباس بود. او که ابتدا کینه معاویه را بشدت در دل داشت بدستور امام حسن (ع)والی بصره شده بود، اما نتوانست تا آخر عمر زیر بیرق امام خدمت نماید و سرانجام وعده ی ریاست و سکه های معاویه توانست او را بفریبد و این چنین با حقارت تمام تن به ذلت داد و شبانه به سپاه دشمن پیوست و در چاه جاه و مقام سقوط کرد.