سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ثبات در انتظار

image_pdfimage_print

از یک سو امید و آرزو لازمهٔ زندگی و از اهمیت زیادی برخوردار است و بدون این عناصر، زندگی حیات خود را از دست میدهد و از سوی دیگر انتخاب نوع آرزو در زندگی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار میباشد و دراین راستا آنچه نیاز به تامل خاصی دارد اینکه، برای رسیدن به هر امیدی و برای به سر آمدن هر آرزویی، انگیزه و حرکتی عمیق و جهت دار میباید که انسان را از مسیر منحرف نساخته و به نکته اصلی رهنمون سازد.


لذا اگر انتظار فرج که بعنوان امید و آرزو مورد انتخاب منتظران است، بر منتظر است که با یک انگیزه و با یک هدف متقن، این امر را دنبال کرده و بتواند با نهایت شوق به سرانجامش برساند.
چرا که امید به یک هدف تعریف شده، جذابیت لازم را برای در مسیر ماندن، در درون فرد منتظر ایجاد میکند و شوق و هیجانش را تا ظهور تثبیت مینماید.
بدون امید و هدف نه تنها حرکتی صورت نمیگیرد، بلکه توان انسان نیز به تحلیل رفته و بنوعی هدر میگردد. در طول تاریخِ انتظار، دیده شده که افرادی بدون انگیزه و بی هدف وارد گودی انتظار شدند و در یک غربال براحتی از سلک منتظران جدا افتادند.
پس در کنار داشتن امید به فرج، هدف تعیین شده مهمترین بار انتظار را بردوش میکشد و انتظار را برای منتظر باحلاوت و هیجان میکند.
اگر دیگر آرزوها غیر از انتظار فرج سخیف انگاشته شده و از شایستگی انتظار و حیز انتفاع ساقط شده اند، این انتظار باید به آن سرمنزل و مقصودی برساند که تمامی ارزشها را در خود نهفته داشته باشد، حال دراینکه چه چیزی را باید در انتظار گنجاند که منتظر به دام انتظار مقطعی و فصلی نیفتد و ثابت قدم با انگیزه طی طریق کند، سه عنصر مهم بیشترین حایگاه را بخود اختصاص داده است و جزو اهداف انتظار مطرح هستند:
»انتظار برای عدالت
»انتظار برای حریت
»انتظار برای کرامت
هر سه انتظار برای وصال به دولت کریمه و تنفس در هوای مهدوی ضروریست.اما هرکدام میتواند طرفداران خود را هم داشته باشد.
“انتظار عدالت” همان برچیده شدن شاخه های ظلم و شجره ملعونه، انگیزه ای است که تمام عدالت خواهان را بر علیه ظلم موجود می شوراند و برای تحقق آن در صراط مستقیم انتظار فرج نگهشان میدارد.
انتظار حریت، هدف انسانهایی استکه از قید و بند اسارتها در تنگنا وخفقان قرار گرفته اند و در رسیدن به حریت خود و همنوعانشان، حداکثر قوایشان را در اختیار این انتظار فرج می گذارند. حریتی که استبداد و خودکامگی ها را بزداید و برای کسب نهایت حریت و داشتن حق انتخاب، روزگارشان را بسر میکند.
و انتظار کرامت آن انتظاریست که با دیدن از میان رفتن زمینه های رشد و کمال انسان، در منتظران ایجاد میشود.

کرامت، تنوع و تکثر انتخاب است و بعبارتی بسترهای ارزشی را در جامعه فراهم نمودن.
منتظرِ کرامت، منتظر در مسیری است که در مقطعی از تاریخ بنام ظهور و فرج، با دسترسی آسان به اطلاعات، ارزشها را در جامعه گسترده دیده و برای انتخاب آنها موانعی حس نخواهد کرد.
این سه گزینه بعنوان برترین امید و آرزوها و متقن ترین دلیل انتخاب آرزوی فرج، هم میتواند انسانها را از آرزوهای پوچ و بی اساس به صف انتظار فرج کشاند و هم آنان را در تحقق این انتظار با ثبات و با استقامت نگهدارد.
به امید بالا رفتن سطح انتظارات و آرزوها و امید اصلی شدن انتظار فرج و به امید برگزار کننده بودن حماسه بزرگ ظهور و مقهور کردن دشمنان ظهور

images