سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

حضرت مهدی وبرچیدن بساط سفره “هفت شین”

image_pdfimage_print

سفره هفت سین و بعبارت دیگر هفت برکت در خانه ها انداخته شده و نوروزیان در کنار آن
نوبهار را آغاز و از جان ودل تمنّای ظهور کرده وبر لبها دعای فرج دارند و دولت کریمهٔ اباصالح المهدی (عج) را از خداوند خواستارند.
راستی در این ایام نوروز بهترین عمل برای تعجیل ظهور چه میتواند باشد؟
بهترین عمل برچیدن سفره هفت ین از دل وجان خود وخانه خود ودیگران میباشد؛ کاری که رمز ظهور بوده وهدف دولت کریمه است. این سفرهٔ شوم، هر خورندهٔ خود را مسموم وبیمار وبا نقمت های خود، هر خانه ای را تخریب میکند؛ در این سفره:
شکوه وشکایت
شین وشیون
شقیق، شنئات
شهقه
شرم
و شقشقه؛ چینش شده ونمایان است؛ و حال توصیف هر کدام: » شکوه وشکایت: از روزگار وعدم حمد وشکر وناسپاسی از نعمات الهی.
» شین وشیون: گریه وزاری حقیرانه واشک تمساح گونه.
» شقیق و سردرد ناشی از اضطراب واسترس وعدم آسایش آرامش
»شنئات: کینه ودشمنی و بداخلاقی
»شهقه: گلو گیری ناشی از گریه و زاری و کشیدن آخرین نفس مرگ ناشی از ظلم وجنایت و بیعدالتی ها در تمام زمینه ها. »شرم وخجالتی ناشی از بازندگی در مسابقه تبرج وچشم هم چشمی
»شقشقه نه به معنی فصاحت در سخن، بلکه سخنان بیهوده وبی فایده گفتن که بدون تأمل از دهان خارج میشود. حال با عنایت به این سفره شوم مبادا از آن استفاده کنیم که حال تهوع پیدا کرده وبا “استفراغ” از خود و دیگری نفرت نموده واز هم فرار خواهیم کرد و نوروز را به کام خود و دیگری تلخ خواهیم نمود و با پرهیز از این سفره با همیاری وهمدلی یکدیگر در برچیدن آن تلاش نماییم وتمتّع حضرت ولیعصر(ع) در ارض وزمین را که خواسته اصلی در دعای فرج است، مهیا کنیم.