سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

حماسه و صبر همسر حضرت ایوب(ع)

image_pdfimage_print

زنان همدوش مردان در تاریخ حماسه ساز شده اند و در کنار هر حادثه، تاریخ ساز و در ایجاد هر الگو و اسوه ارزشهای والای انسانی، زنان نقش داشته اند. چنانچه اگر حضرت ایوب الگوی صبر و مقاومت در تاریخ شده مدیون رشادت وحماسه زن مظلوم و و شجاع خود میباشد وشاید از یک جهتی میتوان صبر او را عامل زایش صبر ایوب دانست.
برای صحت این ادعا روایتی از امام جعفر صادق (ع) را نقل میکنیم: همسر حضرت ایوب نوهٔ حضرت یوسف دختر میشا است. این همسر مظلوم در اوج ناداری و فقر و فلاکت ایوب، یار و یاورش بوده و با سعی وتلاش بی وقفه برای رفع گرسنگی او میکوشید وبه هر طریق ممکن تکه نانی برایش فراهم میکرد و در دورانی که همه او را بخاطر فقرش ترک کرده بودند، او در کنارش بوده است.
هزینه گزاف و ملامت سنگینی بخاطر این حضور بجان میخرید تا اینکه روزی نهایت گرسنگی ایوب را درک و سراسیمه برای تهیه غدا پیش گروهی رفته ودرخواست خود را مطرح کرد، آن عده شرط غذا دادن را منوط به فروش گیسوان او دانسته و این زن صبور ناگزیر گیسوانش را بریده وبه ایشان داد و غذایی گرفت و با شور و شوق فراوان پیش ایوب رسید.
ایوب چون دید گیسوان همسرش بریده شده عصبانی شد و سوگند خورد که او را صد تازیانه بزند. زن ایوب علت بریده شدن گیسوانش را برای آن حضرت شرح داد، ایوب غمگین شد پس خدا به او وحی فرمود: که یک بسته ترکه به دستت بگیر و به او بزن وسوگند نشکن.
ایوب یک مشت شاخه که صد ترکه داشت برگرفت و یک ضربه بر همسرش زد و از زیر بار سوگندش بیرون شد، و زن ایوب ضربه را بجان خرید و دم بر نیاورد.
حال باید گفت که آیا زن ایوب در صبر از اوکمتر بود؟ زن و همسر وفاداری که برای حمایت از همسرش تمام ناملایمات را بجان خرید وحتی از مهمترین تعلقش یعنی گیسوان زیبایش برای یک تکه نان چشم پوشید و گیسوانش را برید و غذایی برای ایوب فراهم کرد، و نه تنها تشکر از ایوب ندید بلکه بخاطر ایثارش از ایوب جفا خرید وددم برنیاورد خدایش را شکر کرد و بر صبر و مقاومتش افزود، وایوب را از گرسنگی و مرگ نجات داد و نام ایوب را در جهان صبر و استقامت قهرمان ساخت؛ و نامش را جاودانی کرد و صبر را با ایوب عینی نمود.