سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

خانواده و اهمیت آن

image_pdfimage_print

خانواده فرزند یک ازدواج است و ازدواج یعنی عشق میان دو روح هم آشنا، هوشیار و مؤمن به هم ، مؤمن به عشق. چرا که عشق همزاد ازدواج است و عشق قبل از ازدواج هوسی بیش نیست، عشق یک درس ظریف ، پیچیده ، عمیق ، لغزان و اخروی است که در تلاش جدی میان دو روح هم آشنا و هوشیار آموخته شده و آفریده میشود.
عشق کلامی است که یک کتاب و دو شاگرد دارد و آموزگاری نیست؛ بلکه هرکدام شاگرد دیگری و آموزگار دیگری، هریک باغبان دیگری و باغ دیگری …
بلکه عشق وجود ندارد؛ عشق را باید ساخت، عشق یک هنر است که آنرا باید آموخت و آفرید.
پس عشق عارضه ای نیست که بر دو بیگانه افتد و آن دو را به سوی هم کشاند، عشق غزلی است که دو شاعر آشنا ؛ هریک مصرعی از آنرا میسرایند و بالاخره عشق با تعصب و خلوص کوشیدن است تا هرکدام خود را در مسیر نگاه و احساس مخاطب خویش قرار دهند تا آنجا که بتوانند در خانواده همه چیز را همچون شریک زندگی اش ببیند، بفهمند و حس کنند …
در عشق از جان گذشتگی و ایثار اما در هوس سیری و ارضا شدن است.
عشق امری الهی اما هوس تیری از تیر های شیطان است.
عشق سکونت و آرامش آور اما هوس دلهره آور و اضطراب انگیز است.

اهمیت خانواده
• خانواده گرامی ترین بنیاد ها میباشد.
• خانواده زمینه ساز شکل گیری بنیان های شخصیت فرزندان است.
• خانواده عامل مؤثر در ایجاد تعادل روانی و نشاط روحی است.
• خانواده زمینه ساز پویایی اقتصادی و عامل انتقال فرهنگ و ارزش ها به نسل های بعدی است.
• خانواده مهمترین عامل توسعه انسانی جوامع به دلیل پرورش انسان های کارآمد و مقاوم میباشد.
• خانواده زمینه ساز حفظ شخصیت دینی است(خانواده هر چقدر از حیا و فرهنگ غنی باشد به همان اندازه جامعه غنی از فرهنگ و غنا خواهد شد)
• خانواده مهمترین محل بازوی عاطفی و ایجاد کننده ی تعادل در روابط جنسی میباشد.