سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

خرافه گرائی و خرافه پرستی

image_pdfimage_print

خرافه گرائی و خرافه پرستی یکی از معضلات بزرگ جهان امروز است و حربه بسیار قوی استعمارگران و دشمنان اسلام برای تضعیف روحیه اسلام گرائی و کفرستیزی مسلمانان می باشد و یکی از دامهای خطرناک شیطان برای صید انسانهای تلاشگر و مجاهد است.
خرافه هرگونه اعتقادات بی اساسی است که با عقل، منطق، علم و واقعیت و دین سازگاری ندارد و دارای انواعی می باشد که خرافات دینی، خرافات اجتماعی، خرافات عینی، و خرافات شخصی از جمله آنهاست و اگر انسان بین دو چیز ارتباطی قائل باشد که هیچ ارتباط علمی و منطقی و شرعی بین آن دو نباشد، او به خرافه پرستی و خرافه گرائی معتقد شده است و معمولا وقتی افراد احساس می کنند که نمی توانند برای شرایط زندگی خود که از آن راضی نیستند کاری یا تغییری انجام دهند، به افکار و عقاید خرافی متوسل می شوند که توسل به آن، اثرات بسیار شومی دارد، بطوریکه خرافات از لحاظ اقتصادی، تن پروری و بیهوده گرائی را گسترش و از نظر اجتماعی، موجب ضعف روحیه و تلاش در جامعه شده و از نظر فرهنگی به ایجاد فرهنگ مفعولی بجای فرهنگ فاعلی منجر می شود. یعنی انسانها بیشتر بجای اثرگزاری به اثرپذیری بهاء داده و بعوض فعّال بودن، منفعل میگردند، فلذا برای رهائی از خطرات خرافه گرائی بایستی عوامل آن را از بین برد و با بهاء دادن به “استدلال” و” تفکر” و “منطق” و عمل به “نظام علّت و معلولی” و “سنّت سبب و اسباب” و “تأثیر و تأثر“، خرافه پروری را از بین برد و شیطان را در اغوای انسان مأیوس ساخت.