سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

خطرناکترین لحظه برای دین

image_pdfimage_print

تاریخ شهادت امام حسن عسگری (ع) مصادف با آغاز غیبت صغری آخرین حجت الهی می باشد که درواقع با شهادت این امام شیعیان، صفحه ای دیگر از تاریخ امامان ورق خورده و امامت امامی آغاز میشود که در تاریخ امامان (ع) چنین امامتی وجود نداشته است، آری امام حیّ و حاضر اما در عین حال غایب و پنهان از انظار.

در حقیقت با شهادت امام حسن عسگری (ع) خطرناکترین و سختترین دوران برای دین بوجود می آید. بعبارتی نبودن امام معصوم  در میان مردم از خطرناکترین لحظه هایی است که جامعه دینی |آن زمان  تجربه می کند.در دوران غیبت  تقریبا تقابل دین با بی دینی رخت برمی بندد و تقابل دینهای قلابی و انحرافی با دین اصیل شروع میشود، بعبارتی تقابل دین حقّه با حُقّه.

در زمان امامت امامان قبلی هم هر چند غربت دین و غریبی امامان وجود داشت اما چون عده ای می توانستند بمحضر امام رسیده و سوال نمایند وکسب تکلیف کنند، باریکه ای از دینداری وجود داشت تا دین ار مسیر اصلی خارج نشود و یک امیدی بودکه در صورت بدعت و انحراف و اعوجاجی، خط مستقیم مشخص و مبرهن وجود داشت. و این برکت وجود معصوم در جامعه است که دین را از انحراف و التقاط و تحریف باز میدارد. که  نمونه های فراوانی میتوان در زمان حیات امامان بیان کرد از جمله ممانعت امام حسن عسگری(ع) ازاقدام شخصی که تصمیم بر جمع آوری تناقضهای قرآن را داشت و یک کلام حضرت باعث شد بخود آمده و کتاب خود را آتش زند و بدینوسیله یک کتابی که قرار بود درجامعه موج شبهه ای بیافریند و در دست عوام بیفتد و مشکلات عدیده ایجاد کند، توسط یک برخورد مناسب  امام معصوم(ع)مرتفع شد و این یک مثال بسیار جزئی از برکت وجود امام معصوم(ع) در میان مردم جامعه است.

اما بعد از امام حسن عسگری (ع) و آغاز غیبت امام عصر(عج) و دوری مردم از امام معصوم، بسیاری از بدعتها و شبهات و کج فهمیها و عقایدضالّه ای  واج یافت که اکنون نیز به اوج خود رسیده،  بعنوان نمونه عقیده مرجئه و یا مثلا بدعت شیعه کشی  و هفت شیعه کشتن و رفتن به بهشت، که چه جنایتهایی را بدنبال خود داشته و دارد و بدعتگزاران  با این سخنان و خذعبلات به مرام شوم و کثیف خود میرسند.

لذا با توجه به این دوران و مقطع مخوفی که دین و دینداران در آن قرار گرفتند ومسأله تحریف دین بسیار جدّی و نیز امکان انحراف و فاسد شدن خود علمای دین نیز بر طبق روایات در هر زمانی علی الخصوص زمان غیبت، مسأله را جدی تر و مهمتر وانمود می کند، پس ضروریست  در چنین دوره ای  در شناخت دین حقّ و عالمان دینی  آگاه و راستین توجه بسیارظریفی معطوف داشت تا خواسته و ناخواسته در تور بدعتها و بدعتگزاران دین اسیر و بیچاره نشد. و چنان توانایی در امر دین پیدا کرد که پاسخگوی شبهات ریز و درشت مردم و جوانان و نوجوانان بود  و مبارز قوی در برابر بدعتها و خرافات والتقاطها گشت، تا انشاءالله خود و دیگران  را سالم به دولت کریمه و ظهور منجی دین و جهان رساند.