سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دفن سوال ؛ره آورد عصر تکنولوژی

image_pdfimage_print

عصر انفجار اطلاعات و عصر تکنولوژی و عصر رسانه ها علیرغم اثرات مثبت و بابرکت خود، دارای آثار منفی و خطرناکی نیز هست که شیرینی اثرات مثبت آنرا در کام انسان تلخ و ناگوار می نماید که یکی از آن اثرات منفی “دفن سوال در اذهان” است، و این اثر بسیار پیچیده و خطرناکی است، بدین نحو که امروزه در اثر حاکمیت دیدگاههای پلورالیستی، سائل جواب خود را از هزاران اندیشه می تواند بگیرد و هر پایگاهی جوابی بر اساس مبانی خود بیرون می ریزد؛ انگار که هر مرامی و مکتبی به مثابه ماشین جوابی است که از طرفی سؤال میگیرد و از طرف دیگر پاسخ می ریزد و تمامی مکاتب توان پاسخ گویی متفاوتی را به سؤال واحد از خود نشان می دهند که این بدین معنی بروز مینماید که حقیقت صورت واحدی ندارد و دارای وجه های مختلف است که هرکس می تواند به فراخور ذایقه اش چشمه ای را انتخاب کند و از آن سیراب گردد. اینجاست که متأسفانه در عصرحاضر سئوال مهم نیست و تأکید بر سئوال نیز بیهوده است و انسان امروزی مهم را در این می بیند که ذایقه ی خودش را یافته و بجای گشتن بدنبال چشمه ای ناب و خالص در بیابان، در بین هزاران چشمه، یکی را موافق مذاق خود انتخاب کند، یعنی در عصرحاضر همه افراد آنچنان نیازمند سئوال هستند که سئوال نمی کنند، به عبارت دیگر مخلوق امروز به اندازه ای درگیر سئوال است که نمی داند که سئوال هم باید بکند و به این می ماند که در جنگل ایستاده و عنوان می کند که درختها مانع دیدن جنگل شده اند.
انسان امروز از آنجا که خیلی چیزها را می داند، هیچ نمی داند. سائل امروز از آنجا که اسیر دانائیهای بیهوده ی خویش است در جهل سئوالات اساسی خویش گرفتار شده است. غرور پنهان دانایی از یک طرف آنچنان ریشه های حس نیازهای حقیقی را در او خشکانده که هیچ سئوالی را جز در تکنولوژی نمی بیند و سئوالهای حقیقی پاسخ داده نشده به اندازه ای هستند که هرجا انگشت بگزارد میتواند برایش سئوال باشد، حال برای اینکه از این وضعیت رها شویم راه حل در آن است که این سئوال را از خود بکنیم که: “از کجا شروع کنیم؟”
امید است با یافتن جواب این سئوال بتوانیم در عصر پیچیده امروز از انحرافات و خطرات مصون بمانیم.