سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دقت کردید …

image_pdfimage_print

دقت کردید دربیشتر سفره های احسان و عزا یک مستمند بیچاره سر سفره پیدا نیست؟
دقت کردید حساسیت گرفتن کادو برای خانواده متوسط کمتر از گرفتن کادو برای خانواده ثروتمند است؟
دقت کردید هروقت لباس شیک و مدرنی می پوشی بیشتر از تو استقبال می کنند تا لباس معمولی؟
دقت کردید اگر یکبار به مسافرت خارج از کشور بروی ،هر لباسی بپوشی با کمترین قیمت مردم فکر می کنند خارجی است؟
دقت کردید اگر یک ثروتمند مریض شود همه احوال پرس می شوند تا یک فرد از طبقه متوسط؟
دقت کردید در نشستهای جمعی براحتی می شود با طرح موضوعی همه را درگیر کرد؟
دقت کردید بعضی ها بیشتر از وقت خودشون نگران وقت دیگران هستند؟
دقت کردید به صدا و آهنگ نوحه خوان گریه می کنند نه به خود نوحه؟
دقت کردید بعضی از خونه ها انبار وسایله امّا در مهمانی ها از لوازم یکبار مصرف استفاده می شود؟
دقت کردید وقتی از بعضی ها می خواهیم غیبت نکنند فوراً میگویند: به خودش هم میگویم؟
دقت کردید بعضی ها برای اینکه کفشهایشان زیر پا له نشود پا روی کفش مردم می گذارند و آنها را له می کنند؟
دقت کردید وقتی حقیقت را می دانید گوش دادن به دروغ چقدر ناراحت کننده و غیر قابل تحمل می شود؟
دقت کردید در اکثر ارتباطات مردم به هم تعارف می کنند امّا در رانندگی حقّ تقدم را با خودشان می دانند؟