سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ده فرمان!!!

image_pdfimage_print

ده فرمان خداوند بر پیامبر اکرم( صلی الله علیه و آله و سلم) برای ایجاد تحول ، دگرگونی و بعثت فردی و اجتماعی [۱]

برنامه سعادت دنیوی و اُخروی در دیدگاه قرآن در ده فرمان به بشریت اعلام شده است که باید پنج مورد از آنها را آموخت، تعلیم دید و عمل کرد . همچنین می بایست پنچ مورد دیگر را متذکر شد و عمل نمود.

الف ) دستورات آموزشی و تعلیمی

  1. عدم شرک به خداوند متعال
  2. احسان به والدین
  3. ایمان به رزاقیّت خداوندی و نکشتن اولاد از بیم فقر
  4. نزدیک نشدن به کارهای زشتِ آشکار و نهان
  5. محترم شمردن نفس و جان فرد و ممنوعیت کشتن آن جز به حق

ب) دستورات تذکیری

  1. نزدیک نشدن به اموال یتیم جز به آن صورت که نیکوتر است تا آنکه به حد رشد و کمال برسد .
  2. تمام دادنِ کیل و وزن  با صدق و عدالت
  3. انجام تکلیف به قدر توانایی
  4. سخن گفتن با گرایش عدالت هر چند درباره خویشاوندان باشد .
  5. وفای به عهد که رمز نجات و سلب شقاوت و جلب سعادت و تأمین کمال در اجرای این ده فرمان مهم الهی است.

به امید اینکه در سالروز بعثت مهیای عمل شویم…


[۱] برداشت شده از آیات ۱۵۰-۱۵۱ سوره انعام