سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دیداری پرشور وحماسی (زیارت جامعه)

image_pdfimage_print

حضرت امام علی النقی (ع) ملقب به ابوالحسن ثانی امام هادی در دوران ضلالت وحیرت وسرگردانی است وگوهر ناب در ایام نایاب بوده وبرگزیده الهی بعنوان دهمین پیشوای معصوم میباشد، این امام نقی با بیان وارائه “زیارت جامعه” هدیه ای بسیار گرانقدر برای امت اسلامی عرضه فرموده اند، این هدیه حاوی مقام ومنزلت و اوصاف واثرات مقام ولایت معصوم بوده وعنوان زیارت جامعه خود گویای اهمیت فوق العاده آن است.
آری “زیارت” دیداری پر شورو بسیار اثر بخش با شخص خطیر وبی نظیر بوده که برای زایر:
زنده دلی وحیات فطری و قلبی وروانی و فکری وجسمی
می بخشد، و زایر را به:

ضعفها
وتعلقهای منفی
واسارتهای نهفته در درون خود _با حفظ کرامت بدلیل مقام مزور، یعنی زیارت شونده_، آشنا میسازد؛ همچنین ببرکت این زیارت زایر از گناهان جدا وپاک میشود وبا احیای قلب خود موفق به احیای امر امام معصوم توفیق پیدا کرده وسعادتمند میگردد.
از سوی دیگر عنوان “جامعه”، برای “زیارت جامعه” بیانگر این است که رمز تشکیل “جامعه ولایی” ودینی، توجه وعمل به محتوای فقرات این زیارت جامعه است.
آری ساخت و بافت جامعه مطلوب دارای حیات طیبه با:
دعوت
هدایت
تربیت
اتحاد
واتفاق میباشد، وجمع دینی بر اساس:
معرفت
محبت
خدمت
اخوت
اصلاح
احسان و مغفرت شکل میگیرد، ومدل این چنین جامعه ومدینه فاضله را بنحو احسن وکامل وعملیاتی زیارت جامعه به بشریت ارزانی میدارد.
به امید دیدار پر شور وحماسی این زیارت جامعه هدیه امام هادی در این ایام پرشکوه نوروز