سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دین ندارها!!!

image_pdfimage_print

معرفی و شناخت “لا دینها” و به عبارتی “دین ندارها “:
۱- لا دینَ لِمَنْ لاعَقْلَ لَهُ . «دین ندارد کسی که عقل در او نیست».
۲- لا دینَ لِمَنْ لا تَفَقُّهَ لَهُ. «دین ندارد کسی که تفقَه در او نیست».
۳- لا دینَ لِمَنْ لا حَیاءَ لَهُ. «دین ندارد کسی که حیا در او نیست».
۴- لا دینَ لِمَنْ لا اَدَبَ لَهُ . «دین ندارد کسی که ادب در او نیست».
۵- لا دینَ لِمَنْ لا وِلایَه لَهُ. «دین ندارد کسی که ولایت در او نیست».
۶- لا دینَ لِمَنْ لا مُرُوَّه لَهُ .« دین ندارد کسی که مروّت در او نیست».
۷- لا دینَ لِمَنْ لا وَرَعَ لَهُ. «دین ندارد کسی که ورع در او نیست».
۸- لا دینَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ. « دین ندارد کسی که عهد در او نیست».
۹- لا دینَ لِمَنْ لاصَبْرَ لَهُ . «دین ندارد کسی که صبر در او نیست».
۱۰- لا دینَ لِمَنْ لا اَمانَه لَهُ . «دین ندارد کسی که امانتداری در او نیست».
۱۱-لا دینَ لِمَنْ لا آخِرَه لَهُ. «دین ندارد کسی که برایش آخرتی نیست».