سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

راه و رسم خوشبختی

image_pdfimage_print

تمام آداب و مناسک روزه و ماه مبارک رمضان بر مبنای سعادت و نفی و دفع شقاوت تنظیم شده است، بطوریکه صوم، روزه دار را از قساوت قلب نجات داده وبطن خالی از طعام وبرکت جوع وگرسنگی باعث اشک چشم شده وجمود عین را زایل میکن.
آری روزه دار با لبان خشکیده و شکم گرسنه یادآور تشنگی وگرسنگی قیامت شده ودر افطار وسحرگاهان اشک خوف از چهره جاری میسازد، و با درک حال وهوای محرومان و مستمندان کمر خدمت به ایشان را محکم میبندد با کم کردن ارزوهایش خود را برای روزه هولناک قیامت اماده میکند از طرف دیگر روزه دار ببرکت صوم، قلب رقیق ورئوف ولطیف پیدا کرده وبا مهر ومحبت وصدق وصفا ووفا با آشنایان ودوستان برخورد کرده و از گناهان فردی واجتماعی پرهیز مینماید، چرا که بدبخت کسی است که فریفته هوا وهوس شده وعنان خود را در عرصه گناهان رها سازد علاوه بر اینها روزه دار با اطاعت از خدا در خلوت وجلوت ونگهداری از معاصی خود را در زمره مخلصین قرار داده وبا تمرین اخلاص از فساد نیّت نجات مییابد.
از سوی دیگر روزه دار اهل عمل بوده وبه اعمال حساس میباشد چرا که او میداند بدبخت ترین مردم کسی است که در میان مردم به علم شناخته شده باشد وبه عمل ناشناخته.
همچنین روزه دار ببرکت این صوم هرگز دین خود را به دنیای دیگری حتی به دنیای خود نمیفروشد تا جزو اهل شقاوت گردد و حرص وطمع را نفی موجبات بدبختی را از بین میبرد.
او برای تقویت سعادت خود با عالمان با عمل وصاحبدلان خردمند ارتباط نزدیک ایجاد کرده و با موافقت با رهنودهای ایشان توصبه هایشان را عملی میسازد.
به امید این چنین روزه ای.