سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

روانشناسی انتظار

image_pdfimage_print

۱٫ انتظار همیشه با شور، شوق، آرزو و امید همراه است !
۲٫ اگر امید و انتظار نبود زندگی نیز نبود !
۳٫ انتظار محرک انسان به جلو و آینده بهتر است !
۴٫ انتظار با صبوری و شکیبایی آشنا و همدم است !
۵٫ انتظار و فراق است که بر زیبایی وصال آن که منتظرش هستیم می افزاید !
۶٫ اگر فراق و انتظار نبود وصال و رسیدن به مقصود و محبوب چندان جذاب نبود !
۷٫ انتظار جوهره، استعداد و پتانسیل آدمی را آشکار می سازد !
۸٫ انتظار رقت قلب می آورد !
۹٫ انتظار قساوت ها را به رقت ها، بی رحمی ها را به مهر ورزی ها بدل نموده است !
۱۰٫ انتظار آستانه تحمل آدمی را به گونه ای چشمگیر بالا برده است!
۱۱٫ انتظار میزان اضطراب و استرس را کاهش داده است !
۱۲٫ انتظار ادبیات جهان را تحت تأثیر شگرفی قرار داده است !
۱۳٫ انتظار سازنده است که با خود برای منتظر پویایی و تحرک آورد !
۱۴٫ انتظار نباید وسیله تخدیر، خمودی، رکود، ایستایی و توقف باشد !
۱۵٫ انتظار ایستادن با امید است نه نشستن مأیوسانه !
۱۶٫ انتظار حرکت است نه توقف !
۱۷٫ انتظار ایمان راسخ است نه تردید !
۱۸٫ انتظار محرک است نه مخدر !
۱۹٫ انتظار از سر آگاهی و بصیرت است نه جهالت و نادانی !
۲۰٫ انتظار ساختن است و نه فقط سوختن !
۲۱٫ انتظار به روز شدن است نه فسیل شدن !
۲۲٫ انتظار آرزوهای خیالی و توهمی نیست، امید به شدن است !
۲۳٫ انتظار آرامش بخش است نه نگران کننده !
۲۴٫ انتظار شهود محبوب است اما نه با چشم سر،که با چشم دل !
۲۵٫ انتظار عرفان است نه دکّان !
۲۶٫ انتظار حماسه ساز است نه زهد فروشی !
۲۷٫ انتظار توهم نیست، حقیقت است !
۲۸٫ انتظار ابزار تحمیق و تخدیر عوام نیست، موجب رشد و بیداری است !
۲۹٫ انتظار آستانه تحمل را برای سرزنش خار مغیلان بالا می برد !
۳۰٫ انتظار غروبی است که طلوعی حتمی در پی دارد !
۳۱٫ انتظار خوش بینی است نه خوش خیالی !
۳۲٫ انتظار آفریننده است نه تخریب کننده !
۳۳٫ انتظار زندگی بخش است نه میراندن !
۳۴٫ انتظار آینده ای واقعی است نه آینده ای خیالی !
۳۵٫ انتظار برخواسته از آرزویی است که آرزوهای دیگران را تحت الشعاع قرار میدهد !
۳۶٫ انتظار و امید ، خردمندانه ترین گزینه برای ادامه حیات و زندگی است !
۳۷٫ انتظار بصورت تدریجی زندگی ما را کاهش می دهد یعنی ما برای انتظار هزینه میکنیم بنابراین خردمندانه نیست که انتظار چیزی را داشته باشیم که از اهمیت بالایی برخوردار نیست!
۳۸٫ انتظار سرمایه تمام ناشدنی فرهنگ پر غنای تشیع علوی است !