سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

رویارویی با مسائل

image_pdfimage_print

امروز مقطعی از زمان را سپری می کنیم که با وجود پیشرفتهای علمی و صنعتی و افزایش و وفور امکانات مادی، نومیدی و بیقراری، خشم و عصبانیت و اضطراب، از مؤلفه های این زمان به حساب می آید و هرکس در پی رفع مشکلات و مسائل خویش، سخت در تکاپو بوده و برآنست که آنها را از بین ببرد و به آرامش روحی برسد. در این اوضاع و احوال سوالاتی نظیر:

• چرا درآمد ما کافی نیست؟
• چرا هیچکس به فکر ما نیست؟
• چرا ما بدبختیم؟
• چرا همه از من توقع و انتظار دارند؟

و چرا ….؟ نقش بسزائی در حالتهای نگرانی و بیقراری و خشم و عصبانیت قرار گرفتن انسان دارد. اما ریشه همه نارضایتی ها و مسائل و مشکلها، به نوع بینش ونحوه تلقی فرد و نظام باورهای او برمیگردد، که با پی بردن به زمینه و علل آنها، و تغییر موضع نسبت به جهان خارج و اتفاقات، میتوان درمرتفع نمودن آنها اقدام نمود. هدف این مطلب طرح انواع بینش و نگرش به مشکلات و حوزه باورها نیست؛ بلکه طرح چگونگی مواجهه با مشکلات است که اجمالا درچند مورد بیان میگردد که در رویارویی با مسائل و حل آسان آنها موثر می باشد:
اتکاء و اعتماد به قدرت خداوند متعال
 نگریستن به مسئله از افقی بالاتر برای کوچک دیده شدن مسئله
تعیین دقیق مسئله (وضوح در مشخص شدن راه حل مناسب بسیار موثر است)
توجه به تأثیر واژه ها در بیان (استفاده از کلمه “مسئله” بجای “مشکل”)
تبدیل “چرا” به”چگونه” در مواجهه با مسائل
توجه به داشته ها و موجودیها و فراموش نکردن آنها در مواجهه با مسئله
استفاده از ضمیر ناخودآگاه در حل مسئله (به عنوان مثال: دعا)
باور به این که مسئله ای سختتر از این هم وجود دارد
عدم استفاده از جملات مخرب مانند: دیگر تحمل ندارم، چرا فقط من …
 قرار دادن خود در حوزه جملات مثبت مانند: من می توانم، مسئله ای نیست و …
طرح ریزی برای زمان بعد از حل مسئله جهت تقویت اراده
ایجاد تغییراتی در بعضی از کارای روزانه و تقلیل ساعات تنهایی
فضاسازی برای بارش افکار

«مثبت نگران میم را از “مشکلات” حذف می کنند و بغیر از”شکلات” چیزی نمی چشند»