سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

زادروز زمین….

image_pdfimage_print

در چنین روزی قدرت  پروردگار متعال جلوه ای نمود و به فرمان خدا خاک خود نشان داد و زمین نام گرفت . نکته وسعت یافتنش از مرکز حیات و عرفان بود نکته ای بس ثقیل و با عظمت، که پیام آوران وحی هر کدام خشتی به یادگار بنا نهادند و مرکز عبودیت و بندگیش خواندند…

آری زمین متولد شد. اما چرا؟ برای چه باید این موجود با عظمتی در جهان خلق  شود؟ قرار است در این زمین وسیع و گسترده چه اتفاقاتی رخ دهد؟

زمین گسترش یافت  و رودها جاری شد و هرچه در آن خلق شد به تسبیح و تحمید خدا برخواست  تا زمین را  آرامگاه و جایگاهی برای سکونت جانشین خدا مهیا کنند…

بدین ترتیب زمین گهواره ای برای بهترین مخلوق خدا گشت و زمین نیز خاضعانه در برابر فرمان خدا قدوم این علت خلقت را پذیرا شد تا بیاید و وسعت زمین را با عبودیتش رام خود سازد…

زمین آفریده شد تا پهنایش بستری برای انجام رسالت عظیم باشد و شاهدی بر وقایع مهم و تلخ و شیرین وغم انگیز و شادی آفرین و ظالمانه و عادلانه در این مسیر گردد…

زمین پهن شد تا آدم ابوالبشر پیشانی تضرعش را از سر انقیاد و تسلیم بر خاکش بساید و عبودیتش را در برابر معبود ش به نمایش بگزارد.. . و این چنین زمین بالید از اینکه خالقش بهترین خلقش را در آغوش او نهاد و آنرا مایه آرامش این موجود مقدس آسمانی نمود و زمین بالید از تماس پیشانی ابوتراب با خود و سر مست شد از ترانه بندگی وجودهای منوری که وجودش به وجود آنها بسته است…

چه باعظمت خدایی است که آدم را از خاک آفرید اما خاک را به خاطر این خاک آفرید…

شگفتا براین خلقت عظیم که خاک به اذن خدا سر برآورد تا مشتی از خود بعنوان نشانی از خالقش اندام عرضه کند و بر پهنایش حکمرانی نماید….

. شکر و سپاس خدای را بر موجودیت یافتن  بستر آسایش، محل آزمایش،  پهنه عبادت و ادای مسئولیت و کرنش….

و امروز روز توجه و یادآوری این نعمت عظیم خلقت است که از توجه به نعمتها و خلقتها فلسفه ای در خود دارد:

«لعلکم تهتدون؛ تا شما راه خود را پیدا کنید».

«لعلکم تشکرون؛ به این امید که شکرگزار باشید».

«لعلهم یتفکرون؛ و امید که بیندیشند»

«لعلکم تسلمون؛ امید که شما به فرمانش گردن نهید»

«لعلکم تذکرون؛ باشد که بیدار شوید»

در حقیقت : هدایت، تشکر، تفکر، تسلیم و تذکر فلسفه پنجگانه خلقتی است که به وجود نورانی پنج ذوات مقدس آفرینش یافته اند ، تا آدم خاکی از این خاک خود را به افلاک کشاند و جهان را در سیطره خود قرار دهد…