سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

زمان باقیست…

image_pdfimage_print

سفره خداوند متعال چند روزی است گشوده شده و بر سر این سفره به لطف ایزدی و به حرمت عزیزترین میهمان این ماه جمع گشته ایم سفر ای سرشار از هدایت و رحمت و کرامت. این سفره برای نزدیک شدن میهمان با میزبان باز شده، پس اگر ماهها تشنه دیدار بودیم و در جستجوی آرامگاهی دشستستان زمان را سپری میکردیم، اینک رسیدیم اما…

آیا آرمیدیم؟
آیا تشنگی خود سیراب کردیم؟
آیا به میزبان این ماه نزدیک شدیم؟
امساک و روزه داری نوعی هجرت است یک هجرت درونی و مجالی برای حرکت از کژیها به راستیها و از ناآرامیها و هیجانات به آرامش وامنیت و اطمینان قلبی، که اگر این هجرت صورت پذیرد تقرب به میزبان و فیض بردن از سفره الهی امکانپذیر خواهد شد.
حال اگر این سفره بسته شود و تغییری در ما صورت نگیرد؟ اگر در این ماه نتوانیم قدر و ارزش خود را بیابیم؟
اگرتا این روزنتوانستیم طبق نظر میزبان عمل کنیم؟
اگر در سحرهایش خواب و سستی غلبه یافته؟
اگر روزه در روزهایش خواسته های نفسانی را تعدیل نکرده؟
اگر بر اطاعتمان افزوده نشده؟
و اگر استغفاری بر خطاها انجام نیافته؟
و اگر آب توبه بر صورت غافل خود نزدیم؟
اگر نتوانستیم بر طول سجده هایمان بیفزائیم؟
اگر سحرگاهان اشکی از چشمانمان نچکاندیم؟
اگر لب به مناجات و راز و نیاز باز نکردیم؟
اگر در این میهمانی در خدمت خدا و خلقش نتوانستیم باشیم؟
هنوز فرصت باقیست…

 همین امشب بازکنیم دعای ظلمت شکن افتتاح را …
 این سحر تورق کنیم کلام خدا را…
 بعد از این عقب نمازها بگشائیم دستهای نیازمند را…
 بعد از این انجام دهیم مورد رضایت میزبان را…
 بعد از این درخویشتن خود واکاوی کنیم خود را…

تا مبادا از این سفره پر روزی، گرسنه و تشنه برخیزیم و از ارزاق بی بدیل الهی بی بهره باشیم…
می گویند: “دعا” طلب نیاز از درگاه بی نیاز است و “التماس دعا” واسطه قرار دادن خوبان در درگاه الهی
پس میهمان عزیز خدا “التماس دعا”