سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سانسور تاریخی فاطمه …

image_pdfimage_print

می بایست در شناخت حضرت زهرا (س) دایره را وسیعتر نمود، تا بتوان او را برای هر روز و هر کس الگو معرفی نمود. خداوند متعال نمایش انسان کامل را با رعایت ظریفترین نکاتش در قالب و قامت زنی بنام “فاطمه”به انجام رسانید و او را کوثر نامید. همان که در لحظه لحظه زندگی پیامبر خیر کثیر شد و فراهم آورنده نعمتهای ماندگار از جنس امامت گردید او با کوثر وجودش تداوم نبوت و استمرار آن گشت، پیامبرگونه زیست و پیامبر گونه اندیشید و پیامبر گونه موضع گرفت و پیامبرگونه از دنیا رفت…
هرچند تاریخ سانسور شده سیمای حقیقی ایشان را برای ما نشان نخواهد داد اما ایشان به مانند لوح فشرده ای است که میلیونها صفحه ارزشمند در آن محفوظ است و فقط تک جمله های ایشان برای متفکران دینی، استتنتاج تربیتی و اخلاقی و معرفتی و علمی و سیاسی و حقوق می تواند در پی داشته باشد، او مأدبه ای است که نسل را به بلوغ لازم می تواند برساند و این نسل بالغ باید از سفره و خیر کثیر متنعم شده و دیگران را متنعم سازند چراکه ارزاق الهی برای فرد مرزوق سفره حضور فردی نیست هرکه مرزوق شد باید دیگران را هم فاطمه گونه مرزوق نماید… فاطمه شخصیتی است که برداشتهای کم عمق و سخیف از زندگی ایشان دردی از درد امروز جامعه را درمان نمی کند، باید او را چنانکه بود شناخت و برای شناختن و الگو گرفتن لازم نیست او را نه هم قد خود نمود و نه دست نیافتنی، نه نگاه انتزاعی نه نگاه همسطح و برابر چراکه در هر دوصورت الگو قراردادن معنی نخواهد داشت.
شناخت انگیزه، هدف، و ارزشها و اولویتهایش و سبک و سنگین کردن امورش در زندگی را باید آموخت. که چنین میتوان اوج قدرت روحی ایشان و ظرفیت کم نظیر معرفتی ایشان را شناخت، و چنانکه گفته شد هرچند درخشش در تاریخ کوتاه شد اما این همه نیز میتواند به انسان را به انسانیت برساند چراکه در تاریکی یک درخشش نور کافیست راه را بر اهلش نمایان سازد.
او کسی بود که خدا در نزدش محبوب بود و بالعکس او هم محبوبه خدا،و هرکس خدا در نزدش عزیزتر باشد، انسان در نزد او عزیز شده و درد دیگران را حس کرده و مسئولیتش حساستر خواهد شد و خودش را وقف در خدمت او خواهد نمود حتی در دعاهایش «الجار ثمَّ الدار»…
هرچند از پازل زندگی ایشان جز تکه های اندکی در دست نیست اما با وجود این قطعه ها از زندگی شریف این بانو می توان زیبائی حیاتش را تصور نمود.آری هیچ نبود الا این مورد »الجار ثم الدار» یا “انفاق لباس عروسی در شب عروسی” برای همگان می تواند بس باشد.
فکر فاطمه، ذکر فاطمه، گریه و اشک فاطمه، سکوت و اعتراض، مهر و قهرش آن مقدار که بیان شده کافیست تا زن امروز زانوی تعظیم زند و از او بی چون و چرا تبعیت کند.
فاطمه ای که طعام بهشتی دارد و عطر آن جناب سلمان را به دلیل متنعم شدن از آن طعام تا مدتها عطرآگین نموه بود، فاطمه ای که دمخور فرشته ها بود و فرشته ها آسیابش را میگرداندند، فاطمه ای که در اوج قدرت مادی و معنوی پدرش رسولخدا(ص)که قیصر و کسری را می ترساند، چادر وصله بر سر کرده بود با اینکار تفاوت معیارهای خود را با دیگر صاحبان قدرت نشان داد.
فاطمه در کلامش بر زن امروز و بر بشر امروز آموخت که مشکل عدم پیروی، ندانستن نیست، بلکه نخواستن است، ایشان در خطبله اش چنین فرمود که شما می دانید حق چیست اما به احترام آن به پا نمی خیزید، و چون عمل زشت را تکرار کنید اینکار روزبروز قدرت تشخیص را از انسان سلب خواهد کرد.

فاطمه با حجابش به زن و مرد امروز فهماند که زن با پوشش در اجتماع در رزم است و آماده برای هویت خواهی و ارزش یابی، اما بی پوشش و حجاب در اجتماع فقط لیاقت بزم دارد و مهره ای برای دلخوشی نامردمان، او با حضورش در جامعه اعلام نمود که اسلام و فرهنگ آن فقط مردانه و ذکوری نیست، بلکه فرهنگی است که به هر دو نیاز دارد و نبایست چون بیشتر مردان در عرصه های آن حضور می یابند آن را منحصر در مرد دانست.

ایشان نشان دادند که نه افراط باید کرد و زن را اجتماعی محض نمود و نه تفریط کرد و به بهانه حجاب و عفاف او را خانگی معرفی کرد که هر دو خطرناک ا ست و به ضرر اجتماع اسلامی است و فلسفه حجاب هم مجوز ورود زنان به اجتماع است و یکی از دلایل جهانی گشتن حضرت زهرا(س) الگو دهی بی نظیر ایشان می باشد
ایشان نشان دادند و هشدار که در زمانه اقلیت فکر میکنند و برای اکثریت زندگی ساز می شوند اما اکثریت زندگی غریزی می کنند و برای اقلیت مشکل ساز اما با قیامشان خواستند این سبک را از صفحه اجتماع اسلامی پاک کنند و مسیر اعتدال را بر همگان نشان هند و در این راه هیچگاه خسته نشده و مداومت و استقامت خدرا از دست ندادند…

 

«اللّهمّ صلّ علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک»