سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سحاب اندیشه و بادهای اربعه رحمت

image_pdfimage_print

ابر نوید بخش باران، رمز حیات ورشد ونمو وکمال بوده و باعث زیبایی آسمان میباشد و با جلوه گری خود به عشق بازی با خورشید و ماه وستاره ها در آسمان میپردازد و با طنازی گاهی پرده بر روی خورشید کشیده و هوا را ابری میکند و گاهی با قوس و قزح وکهکشان هفت رنگ خود بعد از باران در آسمان، خط عمودی کشیده و موقعیت جدیدی به آن میدهد و این موجود زیبای خداوندی آنچنان دلنواز است که پروردگار بطرز جالبی باد عامل ایجاد آنرا، مژده دانسته وچهار نوع باد را از مظاهر رحمت خود اعلام واز آنها بعنوان مرسلات ومبشرات وذاریات و ناشرات نام میبرد، چنانچه حضرت رسول اکرم (ص) در حدیثی چنین میفرمایند: «خداوند بادهای مرسلات(فرستنده)را میفرستد که اینها ابرها رابوجود میاورند سپس بادهای مبشرات (نوید دهنده)را میفرستد که ابرها را بارور میسازند آنگاه ابرهای ذاریات (پراکنده کننده) را میفرستد که ابرها را به حرکت در میاورد وابرها مانند شتر پرشبر پر باران میشوند وسپس میبارند سرانجام خدا بادهای ناشرات (پخش کننده) را میفرستد که بوسیله آنها انچه را که بخواهد پراکنده میکند.
حال با عنایت به این ریاح چهارگانه ابر اندیشه را کدام باد ایجاد میکند که باید صفت رسولی و ارسالی داشته باشد؟
قطعا باید این ازعالم وحی وعقل وتجربه آمده باشد و باید این ابر نوید دهنده بوده تا باروری اندیشه را باعث و بوسیله باد ذاریات پرباران شده وبارش ایجاد کند، وچه چیز باید پراکنده شود تا وجود باد ناشرات لازم آید؛ که اتفاقا این سوالات دغدغه سایت سحاب اندیشه است، امید است در رفع این دغدغه موفق گردد.
آری از دیدگاه خادمین این سایت اندیشه ای مفید است که به احساس وعمل وآن هم عمل احسن وصالح تبدیل شود وبارانی از آن به جوش وخروش آید که تمامی غبارهای غفلت ورخوت را از بینش وگرایش وکوشش وگویش انسان بزداید تا سایت سحاب اندیشه اسم با مسمای خود را حفظ کند.