سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سفارش اسلام در سپردن کار به کاردان

image_pdfimage_print

یکی از رموز موفقیت در کارهای جمعی، سپردن کار و مسئولیت به فرد کاردان و متخصص است و بطور کلی به استفاده از متخصصان در مکتب اسلام خیلی تأکید و توصیه شده و عواقب شومی برای عدم استفاده از آن گروه ذکر گردیده است و جالب است که این موضوع برای مسئولان و رهبران جامعه بعنوان وظیفه مطرح شده و مکتب پویای اسلام حتی در مورد احکام عملی نیز افراد را سوی پیدا کردن اعلم فرا می خواند و فقط تقلید از اعلم را در احکام برای فرد مقلد می پذیرد، فلذا به حکم عقل و شرع باید در همه رشته ها و تخصص ها و مدیریت ها در جستجوی اعلم در آن رشته بکوشیم و فقط و فقط کارها را به “اعلم ترها” و “متخصص ترها” و “با مهارت ترها” و “کارشناس ترها” بسپاریم که در غیر اینصورت جوامع اسلامی را عواقب شومی فراگرفته و افراد بشر بسوی سقوط در تمامی زمینه ها و سیر قهقرائی سوق داده می شوند؛ بطوریکه حضرت رسول (ص)در حدیثی می فرمایند:

«هرکس رهبری جامعه را بدست بگیرد با اینکه داناتر و دین شناس تر از او وجود دارد، همواره تا قیامت حال و روز آن جامعه افت خواهد کرد»

و در حدیث دیگری می فرمایند:

«هرکس پیشوائی مسلمانان را قبول کند با اینکه برتر از خویش را در میان آنان ببیند به خدا و پیامبر خدا و مسلمانان خیانت کرده است»

و بالاخره حضرت امام جعفرصادق(ع) در روایتی می فرمایند:

«هرکس مردمان را به پیروی از خود فرا خواند با اینکه داناتر از او وجود دارد بدعتگزار و گمراه است».