سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سه رمز و راز ایجاد حادثه عظیم

image_pdfimage_print

در مکتب اسلام عید نوروز و سال نو، با تجدید حیات در طبیعت وحیات بعد موت تفسیر شده که عینی ترین و پرشورترین نشانهٔ معاد از اصول پنجگانه دین است و نوروز برای دلها و افرادی مبارک است که بتوانند این حادثه طبیعت را بدست خود در نفس و جامعه خود بوجود آورده و بهاری شوند، ولی افرادی موفق به این کار شده و عید کسانی مبارک است که دارای سه ممیزه وخصلت باشند:
۱-حریت وازادگی: حریت، یعنی رهایی از عوامل فشار خارجی وعوامل فشار داخلی وانتخاب عمل با اراده کامل خود بدون فشار هر عامل محدود کننده اراده؛ حال این حریت وممیزه را نوروز یعنی ایام تعطیلی کارهای روز مره به انسان هدیه میکند، وانسان ببرکت نوروز توان انتخاب عمل با اراده وشوق ومیل کامل خود را تقویت با حریت کامل میتواند هرگونه فعل وعمل را به اختیار خود انتخاب کند و با “فراغت” و “فراقت” از کارهای شغلی و کاری و روزمرّه، خود تمرین انتخاب کاملا ارادانه نماید.
۲- ممیزه دوم شناخت خود ودرک توان واستعداد وضعف و قوتها و شرایط خود ودرک دردها ونیازهای دیگران: این ممیزه وشرط را ایام نوروز به نحواحسن با ایجاد فراغت وقت برای شخص و افزایش حوزه خلوت و تنهایی شخص و با اجرای فرهنگ صله ارحام ودید و بازدید ها به انسان ارزانی میدارد.
۳- ممیزه سوم اگاهی و فهم حقایق و واقعیتهای جهان و سنتهای حاکم بر آن: نوروز این ممیزه را با تجدید حیات در طبیعت و آغاز فصل رویش برای آدمی مهیا میکند و بهار با تزیین جهان با گل وسبزه وسنبل وشکوفه و آب و آبشار، شور وشوق وشعف فرد را برای حضور در طبیعت واتراق در دامن آن فرا میخواند تا انسان با رویت و نظر و بصر به حقایق هستی درحد توان دست یابد. به امید اینکه با این سه ممیزه بتوانیم حادثه بزرگ را آفریده و سال نو را برای خود مبارککنیم.

images (26)

مطالعه بیشتر