سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سوغات غرب

image_pdfimage_print

تقسیم بندی زن و مرد در جامعه یکی از فرآورده های تربیت غربی و ضد دینی است، و این به معنای اخنلاط زن و مرد در عرصه های اجتماعی نیست، بلکه این در تصحیح نگاه زن و مرد به همدیگر در خارج از منزل می باشد. واژه‌های زن و مرد در خانه و در زندگی مشترک باید تعریف شود و در جامعه و حضور اجتماعی می بایست هر دو به عنوان یک انسان نمایان گردند و هیچگونه نگاه جنسی نباید در میان باشد. اگر زن یا مرد چنان در اجتماع حاضر گردند که جنسیت خود را در معرض نمایش قرار دهند، غلبه جنسیت با عث تبدیل محیط اجتماعی به محیط جنسی و ذکوریت و انوثیت می شود و این فرهنگ ضد دینی و فرهنگ نشات یافته از دیدگاههای غربی و ارزشهای ضد دینی است.
در جامعه دینی رو به رشد جایگاههای تعریف شده برای زن و مرد وجود دارد که درک کلی موقعیت آنها در هستی را آسانتر میسازد و خلاء هر یک را از جایگاه خود را گوشزد نموده و آسیب غیر قابل جبران بیان میدارد. تقسیم امور به زنانه و مردانه در خارج از منزل، یعنی نگاه جنسی در امور و مشکل آفرینی. در تمام اموردینی و ساحتهای قدسی و معنوی موضوع بحثها انسان است و مردم، نه زن و مرد؛ مواردی انگشت شمار اما بسیار مهم وجود دارد که این تقسیم بندی لحاظ گشته که حاکی از تفاوتهای موجود در ساختار وجودی زن و مرد است که شناخت این تفاوتها و رعایت آنها و موضع گیری و موقعیت یابی بر اساس این تفاوتها ضروری می باشد. اما در نگاه اجتماعی تقسیم زن و مرد جایگاهی ندارد و باید مربوط به خانواده باشد، در جامعه انسان و انسانیت مطرح است و نمایش گذاشتن اخلاق و روش و منش انسانی که فقط با دو عنصر عفاف و حجاب تامین میگردد؛ یک زنی که در یکی از کشورهای اروپائی به مقام ژنرالی رسیده بود تنهاترین مشکل شخصی اش را اذیت و مزاحمتهای جنسی همکاران و فرماندهان و رؤسای خود بیان کرد چراکه بدون رعایت ابزار عفت و حجاب و پاک نکردن نگاه جنسی، امنیت اخلاقی و جنسی تامین نخواهد شد. اصلی ترین فلسفه حجاب هم دادن مجوز حضور در اجتماع برای زن است تا زن با رعایت عناصر فوق و با توافق شرعی و اخلاقی شریک زندگی در جامعه حضور انسانی و لازم داشته باشد که این نوع حضور جزو مطالبات اسلام است برای مثال امربه معروف و نهی از منکر یک دستور اجتماعی است که هم بر زن و هم بر مرد واجب شده است و عمل به این دستور حضور انسانی در اجتماع را می طلبد، که حجاب هم واجب شد تا راه حضور شرافتمندانه زن در جامعه باز گردد. از عایشه نقل است که زنان با نزول آیه حجاب خوشحال شدند و احساس منزلت و شخصیت و مقام نمودند و بدین صورت مرزی بین زنان مسلمان و غیر مسلمان مشخص شد که آنها را از هم دیگر متمایز ساخت و امنیتی در برابر اهانتها و خشونتها و تجاوزها برای آنان پدید آورد. چراکه اولین قربانی بی حجابی و بی عفتی، زن می باشد.