سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

شب جمعه و ناب ترین لحظه ها…

image_pdfimage_print

شب جمعه خالق کائنات در رحمتش افزوده و بندگانش را بسوی دریافت این رحمت فرا میخواند و منادی تا فجر صادق ندا میزند

آیا هست استغفارکننده ای که گناهانش ببخشم؟!

۵۵ec28c52d5f

این شب، شاید به تعداد ثانیه های عمرمان در زمین تکرار شده باشد که بندگان مقرب در این شب، رحمت خاص خدا را شامل حالشان کرده اند اما چگونه؟
این اتفاق آن زمان می افتد که در مقام استغفار و دعا قرار می گیرند تا اجابتشان را با ناب ترین لحظه ها ی مناجات با خدا رقم بزنند….
این بندگان چونان تشنه ای در بیابان، نالان و مضطر میگردند و استغاثه شان را فریاد می زنند…

اینان می دانند شرط اول این اجابت حضور قلب و فراموشی هرچه غیراو و دل را حرم خدا نمودن است،

۲۲۲

لذا همه فکر و ذهن و اندیشه شان را به نهایت حضور در محضر مولایشان می رسانند و عرض نیاز می کنند…

باید از همه نا امید گشت و با جان و دل بسوی او رفت که همه از او ست وبازگشتش بسوی اوست…

دل غافل و مشغول دنیا و سرگرمیها و لهو ولعب، نتواند خالصانه و عاجزانه او را یاد کند، لذا باید من و منها و منیتها را تکان داد و از همه دست شست که همگی مانعی برای رسیدن رحمت الهیست …
این لحظه با شکوهترین لحظه ارتباط بنده با ارباب است که بنده در نهایت افتقار لب به راز میگشاید و در این حال است که پروردگارش در میان فرشتگانش به او می بالد و میفرماید:

ببینید بنده ام چگونه در برابر من عبادت می کند و مرا با جان و دل فرا می خواند؟!

در میان این ناله ها بارقه های امید در وجودش می درخشد اعتمادی بیش از پیش را در می یابد و آرامش سراپای وجودش را می گیرد و بی اراده سر به سجده می نهد و خاضعانه تعظیمش می کند…
با روح تکیده شده و جسم در حال سجده و لب ذاکر و قلب جلا یافته در محضر پروردگار، حلاوت عاشقانه ترین لحظات را در کامش حس می کند…
او شنیده است

که «میان جهنم و بهشت گردنه ای است که فقط آنکس عبور خواهد کرد که از خوف و ترس خدا گریه کرده است»…
آری با نگارش مشق بندگی با جوهر اشک و بکاء در صفحه شب، امتیاز ویژه را در جلب رحمت خدایش بر خود ثبت می کند…
شب جمعه ستودن است ستوده شدنش، بالیدن است و بالیده شدن، مُحرِم شدن است و مَحرَم یافتن،خوف و رجا داشتن است و شب التماس و وفا به وعده ها، شب دعا و کمیل و استغفار، شب اجابت بنده توسط خدا با دعا…شب واسطه قرار دادن مقربین و خاندان و اهل کرام و حس کرامتهاشان بر خود…که آنها که بر حال انسان آگهند و از پدر و مادر نیز دلسوزتر و مهربانتر….شب تطهیر و طاهر شدن و شب اصلاح و صالح شدن وو با روحیه اصلاح در رکاب پدر وصالحان قرار یافتن… و خود را مهیای زندگی صالح کردن و در دولت کریمه تنفس نمودن…و با این روحیه و با نیت تحقق این اهداف ساعات اولیه جمعه را سپری نمودن

..دراین شب ملکوتی التماس دعا..

مطالعه بیشتر