سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

شب زنده داری تفرج اولیاء خدا

image_pdfimage_print

ایام ولیالی ماه رجب است و زمان بسرعت میگذرد و داس عمر لحظات را درو کرده و نزهت یا حسرت بر دل آدمی مینشاند. راهزنان وخطرات راه یکی پس از دیگری نمایان شده وترس را به آدمی تحمیل میکنند وتنها راه رهایی از این همه ترسها وحسرتها شب زنده داری است، چنانچه حضرت پیامبر اکرم در حدیثی میفرمایند: «هر که از راهزنان وخطرات راه بترسد شب را راه پیمایی(شب زنده داری ) کند و هر که چنین کند به منزل برسد»

، و یا در حدیث دیگری میفرمایند: «سه نفرند که خداوند دوستشان دارد وسه نفرند که خدا از آنها نفرت دارد، اما کسانی که خدا دوستشان میدارد یکی آن است که با عده ای شبانه سفر میکند و چنان خسته میشوند که خواب را از هرچیزی خوشتر میدارند پس اتراق کرده و سر به بالین میگذارند اما او بر میخیزد وزبان به تملق من میگشاید وآیاتم را تلاوت میکند.
آری شب زنده داری وخلوت با معشوق حقیقی در اوج سکوت صفای دیگری دارد، وحیات واقعی به انسان ارزانی میدارد ولذا بیدار باش چشمها در دل شب “فرصت سعداء” وتفرج وگردش “اولیاء الهی” وبوستان وباغ با صفای مشتاقان است و دوستداران خدا در هر شب ساعاتی به گردش پرداخته ودر باغ باصفای بیداری شب به سیر میپردازند، آنان گاهی درسایه درخت انابه ولحظاتی در زیر برگ شجره توبه وزمانی درکنار چویبار استغفار جان و دل خود را صفا داده وبا قیام وقعودو قنوت ورکوع وسجود عشق بازی کرده وبا نوای الله اکبر وسبحان اله والحمداله واستغفر اله معبودشان را صدا زده وصفا پیدا میکنند. خدایا تفرج در بوستان بیداری شب را ارزانی ما هم بنما…