سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

شب قدر گذشت از نشئه دنیا

image_pdfimage_print

یکی از درخواستهای مهم در شب قدر، درخواست تغییر و تصحیح نگرش به دین و امور دینی است. چرا که عمده عامل و مانع بهره مندی اتمّ و اکمل ما از برنامه ها و مناسبات سفارش شدهٔ دینی، نگاه ناصواب به این برنامه هاست.
روزه ماه رمضان یا شب زنده داری در شبهای این ماه علی الخصوص شب های قدرش که افضل از هزار ماه است، با بینش و نگرش صحیح است که موثر واقع شده و شوق و ذوق انسان را مضاعف کرده و اثرات این برنامه ها را به عینه خواهد دید. و اگر بر دقت و توجه برای فهم و درک شبهای قدر تاکید شده اهمیت ویژه ای است که این ماه مبارک و شبهایش در خود دارند. و ازاینرو است که خداوند فرموده: «الصّوم لی و أنا اُجزی بِه» یعنی «من خودم جزای روزه برای روزه دارهستم».
چون گاها به اشتباه چنین معنا میشود که خدا خود جزای روزه را خواهد داد در حالیکه چنین نیست، خدا همیشه جزا دهنده اعمال و عبادات است، اما در مورد جزای ماه مبارک، وصال و تقرب بخودش را جزا مقرر فرموده است و فلسفه اینکه در جوشن کبیر این دعای باعظمت بعد از هر فرازش “خلصنا من النار” درخواست میشود، همین میباشد.
بعبارتی دوری از خدا و فراق از خداوند متعال همان آتش عذاب است، که خوانندهٔ دعا با توسل به اسمای مقدس الهی خلاصی از آنرا می طلبد.
پس با فقرات دعای وزین جوشن کبیر ضمن معرفت افزایی نسبت بخدا و افزایش ظرفیت وجودی برای این موهبت، دوری از آتش فراق و غربت نیز در پایان هر قسمت، درخواست میگردد.
حال با توجه به عظمت این شبها آیا رواست دار دنیا و مافیها در خواسته ها و دعاها گنجانده شود، یا رسیدن و وصال محبوب، که همانا انسیت و محبت و تواضع به امام معصوم امام مهدی(عج) است که شرط اصلی این تقرب میباشد؟!!!

»استغفار و عذرخواهی از لحظات بی مهدی بودنمان…
»درخواست جبران این کوتاهیها توسط خود خدا…
» و دعا برای فرج آن بزرگوار که نشانگر نهایت محبت و مودت به آن بزرگوار است، در این شبها بهتر است در اولویت قرار گیرد.