سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

عجیب نیست؟

image_pdfimage_print

• واقعا عجیب است که برای فهماندن عقیده صحیح بیشتر از عقیده سبک، قدرت لازم است !!!
• واقعا عجیب است کار فردی که می گوید هر کاری داشتی به من بگو اما کاری می کند که نامش هم غریبه می شود !!!
• واقعا عجیب است فردی که عیب های خود را نبیند و در صدد فاش کردن عیوب دیگران باشد !!!
• واقعا عجیب است گسترش سریع کتب انجیل و تورات در جامعه شیعی !!!
• واقعا عجیب است در ماه رمضان شیطان در غل و زنجیر باشد باز هم عملی به نام “گ ن ا ه” دیده شود !!!
• واقعا عجیب است بنده ای که نماز می گذارد و میداند در برابر چه قدرتی ایستاده اما کسل و بی جان باشد !!!
• واقعا عجیب است فرد نا امیدی که محو کننده ای بنام استغفار به همراه دارد !!!
• واقعا عجیب است کسی که به فکر غذای جسم اش است و به فکر غذای روح نیست !!!
• واقعا عجیب است کار خدا نسبت به مؤمن که اگر گرفتارش کند کفاره گناهش باشد و اگر عطایش بخشد انعامی برای او باشد !!!
• واقعا عجیب است انسان تنوع طلب باشد و به روزمرگی گرفتار شود !!!
• واقعا عجیب است این کلام امام رضا (علیه السلام) : ضرر دوستان و محبین از ضرر دجال بیشتر است !!!
• وقعا عجیب است شباهت های فرقه های مستعمر و یکسان بودن آبشخور فکریشان !!!